Transparency

Ansökan

Den 12 december 2019 lämnade Glyphosate Renewal Group (GRG) en ansökningshandling till var och en av de fyra medlemsstaterna i utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate) (Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Europeiska kommissionen och all övriga EU-medlemsstater.

Ansökan om förlängning för det verksamma ämnet glyfosat lämnades först in den 12 december av GRG till de utvärderande medlemsstaterna (AGG), Efsa och Europeiska kommissionen. Fristen för att lämna in ansökan löpte fram till den 15 december 2019, tre år innan gällande godkännande av glyfosat löper ut (den 15 december 2022). Den första ansökningshandlingen, som du finner för nedladdning på denna webbplats, innehöll information om nya och pågående studier. Vidare lämnade GRG in en begäran om uppgiftsskydd enligt artikel 59 i förordning (EU) nr 1107/2009. Format för denna ansökan framgår av bilagan till förordning (EU) nr 844/2012.
Efter granskning begärde AGG-medlemsstaterna vissa ändringar i ansökningshandlingen. Den 23 januari 2020 lämnade Glyphosate Renewal Group en ny ansökningshandling som reviderats enligt AGG:s kommentarer till var och en av de fyra AGG-medlemsstaterna. Även detta dokument återfinner du för nedladdning på denna webbplats. Efter granskning bekräftade AGG-medlemsstaterna att ansökan var fullständig och kunde godtas. Glyphosate Renewal Group delgav senare, i maj och juli, AGG-medlemsstaterna två uppdaterade versioner av ansökan. I dessa versioner tillhandahålls AGG:s tillsynsmyndigheter uppdaterad information om tidsplanen för nya studier som fortfarande håller på att genomföras. Dessa två uppdaterade versioner av ansökan finns för nedladdning på denna sida.

Bakgrund

Glyfosat är godkänt för att fram till den 15 december 2022 användas i Europeiska unionen som ett verksamt ämne i växtskyddsprodukter. En ansökan om förlängning måste lämnas in tre år före detta slutdatum (15 december 2019) och följas av fullständig dokumentation lämnas in senast sex månader senare (15 juni 2020). Utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG), som tillsammans fungerar som rapporterande medlemsstat, inleder sedan en omfattande vetenskaplig utvärdering.
Utvärderingsgruppen beaktar framsteg inom vetenskap och teknik och erfarenheter som inhämtats sedan det verksamma ämnet senast granskats. Glyfosat kommer att utvärderas i fråga om hur säkert det är för människor, djur och miljön.