Środowisko i bioróżnorodność

Środowisko i bioróżnorodność

W dzisiejszych czasach zwiększenie produktywności musi być osiągane bez zwiększania powierzchni uprawy, przy jednoczesnym zachowywaniu bioróżnorodności oraz usług ekosystemowych. Tym samym przemysł zobowiązuje się do ochrony i zwiększania bioróżnorodności poprzez dostarczanie bezpiecznych środków ochrony roślin, które wspierają podejście zintegrowanego zarządzania uprawami, promujące przyjmowanie dobrych praktyk rolniczych, takich jak płodozmian
i dywersyfikacja, a także systemy uprawy uproszczonej.

Monitorowanie środowiskowy glifosatu i metabolitu AMPA* w UE

Dane z monitorowania pozwalają uzyskać informacje na temat narażenia środowiska na działanie agrochemikaliów. Obserwowane stężenia glifosatu i jego metabolitu AMPA* w glebie, zbiornikach wodnych i powietrzu są na poziomie, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia ludzi. GRG zależy na ukierunkowanych i dogłębnych analizach, których celem jest zapewnienia bezpieczeństwa środowiska.

Czytaj więcej about Environmental Monitoring

A co z pozostałościami glifosatu w żywności?

Organy regulacyjne na całym świecie (np. amerykańska EPA czy unijna EFSA) ustalają ścisłe wytyczne i zasady, w tym oceny bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że pozostałości środków ochrony roślin w żywności są jak najniższe. Poziomy te są definiowane znacznie poniżej tych, które mogłyby wzbudzić obawy zdrowotne. Dzienne limity ekspozycji muszą być co najmniej 100-krotnie niższe niż poziomy, dla których badania nad bezpieczeństwem wykazywały brak negatywnych skutków.

Czytaj więcej A co z pozostałościami glifosatu w żywności?

Emisje dwutlenku węgla

Wśród naukowców panuje zgoda, że nieustannie zwiększające się emisje dwutlenku węgla stanowią główne źródło zmian klimatu. Wszyscy przyczyniamy się do tych zmian. Są one powodowane wysokimi poziomami gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, które gromadzą się w atmosferze i absorbują energię cieplną pochodzącą od słońca.

Czytaj więcej Emisje dwutlenku węgla

Czy glifosat jest niebezpieczny dla pszczół?

Glifosat i oparte na nim produkty zostały dokładnie zbadane w laboratoriach oraz w terenie celem określenia ich potencjalnej toksyczności dla pszczół miodnych. Wyniki tych badań pokazują, że substancje te nie wykazują ani ostrych, ani też przewlekłych skutków ubocznych wobec pszczół miodnych. Oznacza to, że w razie kontaktu z glifosatem, pszczoły nie giną ani nie ulegają obrażeniom. Przykładowo, obszerne badanie przeprowadzone przez Thompsona i in. (2014) nie wykazało żadnych negatywnych skutków wobec przeżywalności dorosłych pszczół, lęgów pszczół ani rozwoju kolonii pszczół miodnych traktowanych glifosatem na poziomach przekraczających możliwe do wystąpienia narażenia w środowisku.

Czytaj więcej Czy glifosat jest niebezpieczny dla pszczół?

Zapylacze

Zapylacze mają niezwykle ważne znaczenie dla światowych ekosystemów i rolnictwa zrównoważonego. Ze 115 wiodących na świecie roślin uprawnych spożywanych przez ludzi, 87 jest do pewnego stopnia zapylanych przez owady. Poza pszczołami jako zapylacze funkcjonują również muchy, motyle, żuki, osy, ćmy, muszki, mrówki i inne owady.

Czytaj więcej Zapylacze