I EU används glyfosat främst för att bekämpa ogräs före sådd eller före groning – det används inte under grödors blomning när bin pollinerar och används normalt inte heller för att bekämpa blommande ogräs.

Glyfosat verkar genom att tränga igenom ogräsets gröna blad och ska därför användas genom riktad sprutning endast på ogräs som behöver bekämpas.

Dessa metoder gör det möjligt att fortlöpande minska de mängder glyfosat som används, genom att kartlägga ogräset och spruta glyfosatbaserade produkter endast på de delar av ett fält eller en fruktodling där det behövs för att bekämpa icke önskad växtlighet.

Dessa metoder får till resultat att honungsbisamhällens exponering för glyfosat i nektar och pollen vanligtvis är begränsad, och man finner sällan betydande rester av glyfosat i honung.

För att övervaka dessa rester fastställs MRL-värden * för glyfosatrester i honung (vilket även är fallet för alla verksamma ämnen och alla typer av livsmedel). Detta för att säkerställa att det används rätt och garantera säkerheten för människors hälsa och miljön.

Innan GD Santes (Europeiska kommissionen) riktlinjer för fastställandet av MRL-värden i honung (dvs. före den 1 januari 2020), fastställdes ett MRL-värde för honung på grundval av särskilda försöksdata, för endast ett fåtal verksamma ämnen i växtskyddsprodukter. För andra ämnen (däribland glyfosat) fastställdes som standard MRL-värden på 0,05 mg/kg, som ett pragmatiskt men konservativt standard-MRL-värde.

Men på grundval av de nya GD Sante-riktlinjerna för att fastställa MRL-värden för honung, genomfördes en studie av efterlevnaden av riktlinjerna med glyfosat. För att medge fastställandet av ett mer realistiskt MRL-värde för honung, lades studien och de officiella övervakningsdata för glyfosat i honung fram för tillsynsmyndigheter som en del av dokumentationen för förlängning av glyfosatgodkännandet.

Under tidigare år fann man endast i några fall (~ 3 % av de undersökta proverna) glyfosatrester i honung som var högre än standard-MRL-värdet på 0,05 mg/kg. I samtliga fall där halten rester var högre än MRL-värdet, låg de mer än en tiopotens under halter som skulle kunna anses utgöra en källa till oro för konsumenters hälsa. På motsvarande sätt var de glyfosatrester som hittades i honung inte skadliga för honungsbisamhällens hälsa.

* Gränsvärdet för högsta tillåtna resthalt (MRL-värdet) är den högsta halt av bekämpningsmedelsrest som enligt lag tolereras i eller på livsmedel eller foder.