Användning av glyfosat medger brukningsmetoder utan jordbearbetning och minimal användning av kemiska insatsmedel för långsiktig bekämpning av invasivt ogräs. Innovation under senare tid inom precisionsjordbruk och snabbt växande digitalt jordbruk har stor potential att hjälpa jordbrukare att använda glyfosat än mer exakt och effektivt, och därmed även minska de volymer herbicid som används.

I ett scenario med jordbruk utan glyfosat och utan tid att satsa på och övergå till modernt digitalt jordbruk, skulle jordbrukare å andra sidan överväga att återgå till med traditionella brukningsmetoder som är starkt beroende av jordbearbetning och alla de därtill hörande nackdelar.

Man uppskattar att 20,5 miljoner hektar mark i Europeiska unionen (Eurostat-data från 2016) skulle återgå till konventionella jordbearbetningsmetoder om glyfosatbaserade produkter inte vore tillgängliga. Utifrån ekonomiska aspekter skulle en sådan omställning leda till högre bränsleförbrukning på +15-44 liter per hektar, vilket motsvarar en uppskattad ökning av CO2-utsläppen på 1,4-3,8 miljoner ton per år.

Var vänlig gå till vår sida om hållbart jordbruk om du vill veta mer om miljökonsekvenserna av jordbearbetning inom jordbruket. sustainable agriculture.

En rapport publicerad i juni 2020 av det franska jordbruks- och miljöforskningsinstitutet, INRAE, och som gjordes på uppdrag av Frankrikes regering, analyserade man vilka de ekonomiska följderna för franska jordbruksgrödor skulle bli om glyfosat skulle försvinna och en återgång till traditionella jordbearbetningsmetoder. I rapporten kommer man fram till slutsatsen att jordbrukare som för närvarande använder glyfosat och anammar metoder utan jordbearbetning skulle ställas inför ökade produktionskostnader på upp till 79,83 euro per hektar, främst på grund av ökad bränsleförbrukning och ökat arbetskraftsbehov. En mindre, men fortfarande märkbar kostnadsökning skulle jordbrukare ställas inför som för närvarande använder andra metoder (kostnadsökning på 10-25 euro per hektar).