För att förlänga EU-godkännandet av glyfosat krävs att ett tillsynsrelaterat underlag av hög kvalitet lämnas in, för att uppfylla alla vanliga tillsynskrav och bestämmelser som ställs upp genom EG-förordning 884/2012.

Glyphosate Renewal Group upplever att det är av avgörande vikt att som en del av det tillsynsrelaterade underlaget även ta upp viktiga samhällsfrågor. Dessa tillägg går utöver vad som normalt utvärderas av myndigheter eller krav på tillsynsdata och ger ytterligare bakgrund och perspektiv på glyfosats bidrag, i form av ett alternativ för hållbar ogräsbekämpning, till integrerad och diversifierad ogräsbekämpning inom lantbruks- och icke-lantbruksanvändning. Närmare bestämt framförs regelbundet att icke-kemiska ogräsbekämpningsalternativ med lätthet kan ersätta glyfosat.

En litteraturgranskning av icke-kemiska alternativ ger en kritisk bild av resultat av och konsekvent effektivitet för befintliga eller nya lösningar för ogräsbekämpning jämfört med glyfosat.

Oberoende akademiska ogräsforskare och agronomer delar deras perspektiv på värdet av glyfosat för att bekämpa vissa enskilda erkända ogräsproblem. Bekämpning av invasiva arter som parkslide, liksom ogräs med utvecklade rotsystem som kvickrot eller ogräsdurra, används som relevanta och representativa fallstudier.

Ett akademiskt expertperspektiv delas rörande bevarande jordbruk, en odlingsmetod som syftar till att bevara och skydda marken genom att undvika jordbearbetning och genom att använda täckgröda som inlagrar kol, kväve och andra ämnen. Denna erkända ekologiska jordbruksmetod skulle potentiellt kunna dämpa markerosion och CO2-utsläpp och bidra på ett positivt sätt till att marken håller kvar vatten, dess bördighet och biologiska mångfald, men förutsätter sådan systemisk bredverkande ogräsbekämpning som glyfosat ger.

På andra områden än lantbruk, som järnvägsspår, spelar sprutning med glyfosat i förening med moderna system för att upptäcka ogräs en viktig tids- och kostnadsbesparande underhållsroll för att säkra spårens integritet och därför järnvägstrafikens säkerhet.

Glyfosats potentiella följder för och bidrag till biologisk mångfald kommer att diskuteras ingående i registreringsunderlaget, vilket inbegriper de frågor som diskuteras ovan, för att påvisa dess rättmätiga plats i integrerade och diversifierade hållbara system för ogräsbekämpning.