Den 16 november kom Överklagandekommittén, som består av företrädare för EU:s medlemsstater, inte fram till något yttrande över Europeiska kommissionens förslag att förnya godkännandet av glyfosat i EU för ytterligare tio år.

Även om en majoritet av medlemsstaterna röstade för kommissionens förslag, så kunde en kvalificerad majoritet inte uppnås. Vi välkomnar Kommissionens uttalande i dagens pressmeddelande, att man nu kommer att förlänga godkännandet av glyfosat med 10 år. Kommissionen säger att “i enlighet med EU-lagstiftningen och i avsaknad av den nödvändiga majoriteten i båda riktningarna, så är kommissionen nu skyldig att fatta ett beslut före den 15 december 2023, då den nuvarande godkännandeperioden löper ut.  Baserat på omfattande säkerhetsbedömningar som utförts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) tillsammans med EU-länderna, så kommer kommissionen nu att förnya godkännandet av glyfosat för en period på tio år, med förbehåll för vissa nya villkor och begränsningar. Dessa begränsningar omfattar ett förbud mot användning för avdödning före skörd och behovet av vissa åtgärder för att skydda icke-målorganismer.”

Länk: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_5792

Att hålla jordbrukarnas verktygslåda välutrustad med effektiva och säkra verktyg för att bekämpa ogräs är viktigt, inte bara för att bidra till en säkrare europeisk livsmedelsförsörjning, utan även – i kombination med nya jordbrukslösningar – för att underlätta fortsättningen av bevarandejordbruk och regenerativa jordbrukssystem som gör det möjligt för jordbrukare att säkerställa långsiktig ogräsbekämpning utan plöjning. Detta innebär i sin tur att jordbrukarna kan minska jorderosionen, förbättra vattenhållningsförmågan och jordstrukturen samt stärka markekosystemen.