Den 20 september publicerade EU-kommissionen utkastet till genomförandeförordning för förnyelse av godkännandet av glyfosat för 10 år (länk).
Glyphosate Renewal Group (GRG) välkomnar utkastet till förordning, som bygger på de starka vetenskapligt baserade slutsatserna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

 Som kommissionen nämner har “glyfosat varit föremål för två omfattande utvärderingar sedan 2012, som båda inte identifierade några problem som tyder på att de kriterier för godkännande som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009 inte är uppfyllda”.

 Nästa steg är att EU:s medlemsländer röstar om kommissionens förslag. GRG anser att beslutet bör baseras på de vetenskapliga slutsatserna, vilket skulle leda till en omröstning till förmån för ett förnyat godkännande.

 Ett förnyat godkännande av glyfosat skulle stärka konsumenternas och det civila samhällets förtroende för EU:s system för reglering av verksamma ämnen i bekämpningsmedel, som är ett av de strängaste i världen. 

Det skulle också göra det möjligt för jordbrukarna att behålla glyfosatbaserade produkter i sin verktygslåda som en del av integrerade metoder för bekämpning av skadedjur och ogräs, så att de kan bekämpa ogräs effektivt och bidra till en säkrare livsmedelsförsörjning.