8 juni 2021 

Glyphosate Renewal Group (GRG) uppmärksammar den fundamentala roll biologisk mångfald spelar för hur ekosystem fungerar och deras balans och stödjer därför EU:s Strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv, som syftar till att skydda naturen, vända nedbrytningen av ekosystem och föra in Europas biologiska mångfald på vägen mot återhämtning senast 2030.

GRG ger emellertid uttryck för sin stora besvikelse över Europaparlamentets godkännande av sin rapport på eget initiativ om strategin för biologisk mångfald den 8 juni 2021, inklusive en särskild klausul med en uppmaning om att motsätta sig ett förlängt godkännande av glyfosat efter att det gällande godkännandet löper ut den 31 december 2022. I slutet av alla godkännandeprocesser har Europaparlamentet möjlighet att granska alla beslut som rör ett ämne.

Genom dagens beslut undergräver Europaparlamentet oberoendet för den nuvarande vetenskapligt grundade godkännandeprocessen för växtskyddsprodukter. Mot bakgrund av den pågående utvärderingen undergräver vidare klausulen den rigorösa process som genomförs av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och uppmanar till ett beslut som inte grundas på vetenskapliga bevis eller de särskilt utsedda myndigheternas iakttagelser.

GRG är starkt övertygad om att strategin för biologisk mångfald borde lägga fast ett brett ramverk och inriktning och därför som sådant inte är rätt plattform för att skilja ut enskilda ämnen eller motsätta sig att de erhåller förlängt godkännande.

Vad särskilt gäller glyfosat håller det verksamma ämnet för närvarande på att genomgå en riskbedömningsprocess som fullt ut överensstämmer EU-förordning nr 1107/2009, enligt vad EU-rätten föreskriver.

Glyfosatbaserade produkter har i EU i över 40 år gett effektiv, säker och kostnadseffektiv ogräsbekämpning. GRG förblir fast beslutet att skydda och stärka den biologiska mångfalden, genom att erbjuda säkra växtskyddsprodukter som glyfosat, som stödjer angreppssätt med integrerad ogräsbekämpning, främjar anammandet av god praxis inom jordbruket, som växelbruk och diversifiering, samt system med begränsad jordbearbetning.