Den 15 juni 2021 lade utvärderingsgruppen för glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG) fram sitt förslag till förnyad bedömningsrapport (dRAR) för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), i enlighet med bestämmelserna i EU:s växtskyddsförordning (förordning (EG) nr 1107/2009).
AGG har publicerat ett sammanfattande dokument om de viktigaste iakttagelserna från sin utvärderingsprocess och förfaranderelaterade aspekter av sitt arbete. Var vänlig återfinn den officiella sammanfattningen via denna länk 

Glyphosate Renewal Group (GRG) bekräftar inlämnandet av dRAR till Efsa, inom de tidsramar som föreskrivs i förordningen.

AGG anser att glyfosat verkligen uppfyller de godkännandekriterier som ställs upp i förordning (EG) nr 1107/2009.

Detta steg utgör ytterligare en avgörande milstolpe iden pågående ansökningsprocessen för förlängning av godkännandet för glyfosat i EU, en extremt robust godkännandeprocess för verksamma ämnen och en av världens strängaste.

En del av dRAR är en så kallad ”Lista över studier som ska genereras, fortfarande pågår eller som finns men inte har expertgranskats (peer reviewed)”. AGG lämnade denna lista till GRG och dokumentet kan laddas ned här av den som är intresserad. GRG kommer under de kommande stegen av utvärderingsförfarandet för glyfosatansökan vederbörligen att bemöta alla de punkter som listas i detta dokument. .

Med sina över 180 000 sidor och 1 500 vetenskapliga studier är 2020 års dokumentation om förlängning av glyfosats godkännande den mest omfattande som någonsin har lämnats till EU-myndigheterna.

Som nästa steg kommer Efsa och Echa att publicera rapporten för att under 60 dagar kunna kommenteras av allmänheten, vilket förväntas bli mellan september och oktober 2021, vilket kommer att ge medlemsstater, sökande, intressenter och allmänheten möjlighet att delta i godkännandeprocessen

GRG förblir fast beslutet att respektera och bidra till alla relevanta aspekter av den pågående EU-processen för att åter utvärdera och åter godkänna glyfosat i EU på ett vetenskapsbaserat och öppet sätt.

Tillsynsorgan runt om i världen kommer fortsatt till slutsatsen att glyfosatbaserade produkter kan användas på ett säkert sätt enligt anvisningar och inte utgör någon fara för människors hälsa.

* Utvärderingsgruppen består av följande fyra tillsynsmyndigheter i de fyra medlemsstaterna: ANSES (Frankrike), Nebih (Ungern), ctgb (Nederländerna) and KEMI (Sverige.

Pressmeddelanden från EU-myndigheter:

Glyfosat:Tillsynsorgan i EU inleder granskning av utvärderingar av förlängning | European Food Safety Authority (europa.eu)


Glyphosate: EU regulators begin review of renewal assessments – All news – ECHA (europa.eu)