Vid bedömningen av effekter från glyfosat på människors och djurs hälsa och på miljön identifierades inga kritiska problemområden.

Den 6 juli 2023 meddelade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) [länk] sina slutsatser från granskningen av den uppdaterade utvärderingsrapporten som utarbetats av utvärderingsgruppen för glyfosat (AGG)* inför förnyelsen av tillståndet för glyfosat.

Glyphosate Renewal Group (GRG), som består av de företag som ansökt om förnyelse, välkomnar EFSA:s slutsatser, där inga kritiska områden identifierades i riskbedömningen av det verksamma ämnet glyfosat gällande risker för människor, djur eller miljön.

Dessa vetenskapliga slutsatser är i linje med bedömningarna från ledande tillsynsmyndigheter runt om i världen och stöds av de överväldigande beläggen från nästan 50 års forskning.

Slutförandet av EFSA:s granskning är en avgörande milstolpe i den pågående processen för förnyat godkännande. Resultatet kommer från en extremt rigorös utvärderingsprocess som är en av de strängaste i världen. Därför anser GRG att EFSA:s slutsatser lägger grunden för en framgångsrik förnyelse av godkännandet av glyfosat inom EU.

Slutsatserna har nu överlämnats till Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och GRG’s medlemsföretag.De kommer att bli offentliga inom de kommande två veckorna.

Nästa steg innebär att Europeiska kommissionen kommer att analysera EFSA:s slutsatser och AGG:s utvärdering. Kommissionen kommer därefter att lägga fram en rapport om förnyat godkännande och ett utkast till förordning för medlemsstaterna.. Företrädarna för medlemsstaterna kommer därefter att rösta omatt antingen förnya eller inte förnya godkännandet av glyfosat i EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder (SCoPAFF). 

Granskningsprocessen av glyfosat 2020 omfattade mer än 180 000 sidor information och 1 500 vetenskapliga studier. Det är den mest omfattande dokumentationen i sitt slag som någonsin lämnats in till de europeiska myndigheterna.

GRG har fullt förtroende för granskningsprocessen och utgår från att beslutet om förnyelsen av tillståndet för glyfosat inom EU kommer att vara vetenskapligt grundat. Gruppen bibehåller sitt engagemang för regelefterlevnad och för att bidra till alla relevanta delar av förnyelseprocessen.

För eventuella förfrågningar, vänligen kontakta grg@glyphosate.eu

* Bedömningsgruppen består av följande tillsynsmyndigheter från fyra europeiska medlemsstater: ANSES (Frankrike), Nebih (Ungern), ctgb (Nederländerna) och KEMI (Sverige).