I dag, den 18 augusti, informerade utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, AGG) Glyphosate Renewal Group (GRG) om att man kommit till slutsatsen att den nya vetenskapliga dokumentation som lämnades in i juni är fullständig och kan godtas, vilket betyder att den uppfyller kraven i EU-förordningen om växtskydd. . De officiella breven från AGG hittar du nedan.

Det innebär en avgörande milstolpe i processen för att förlänga godkännandet av glyfosat i EU, vilken därmed kan gå vidare till nästa fas: under de kommande elva månaderna kommer behöriga myndigheter från Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige, som tillsammans utgör AGG, att gör en vetenskapsbaserad granskning och utvärdering av vår dokumentation. Den senare innehåller omkring 1 500 vetenskapliga studier (varav omkring 100 är nya), omkring 12 000 publicerade vetenskapliga artiklar om glyfosat som anses vara relevanta för den vetenskapliga bedömningen av ämnet, samt kompletterande data och information om de positiva konsekvenser glyfosat har för den biologiska mångfalden.

I överensstämmelse med stadgandena i EU-förordningen om växtskydd lämnade Glyphosate Renewal Group den 8 juni 2020 in en dokumentation som omfattade vetenskapliga belägg för att glyfosat är säkert[1]. Den 10 juli begärde AGG kompletterande information till dokumentationen, vilken GRG vederbörligen lämnade inom den givna tidsfristen, den 24 juli. Korrespondensen med AGG i denna fråga kommer snart att finnas tillgänglig på denna webbplats.

Efter AGG:s positiva slutsatser om att glyfosatdokumentationen kan godtas, kommer GRG nu frivilligt att göra den icke-konfidentiella delen av den dokumentation som lämnats in tillgänglig på webbplatsen, i överensstämmelse med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)[2] kommer fri tillgång att medges till alla som är intresserade av innehållet i den.

AGG:s brev om godtagandet återfinns här Ungern, Sverige, Nederländerna och Frankrike..

Nedan finner du mer information om tidsplanen för processen för att förlänga godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i EU (med undantag för eventuell förseningar som kan uppstå på grund av särskilda omständigheter).

Klicka här för att visa bilden.

1 En vecka före den frist den 15 juni som föreskrivs i EU:s godkännandeprocess för verksamma ämnen

2 Personuppgifter och konfidentiell information kommer inte att röjas