De identifierade dataluckorna kan åtgärdas genom riskreducerande åtgärder och villkor i det förnyade godkännandet.

Den 26 juli 2023 offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) sina slutsatser [länk] om bedömningen av glyfosatets inverkan på människors och djurs hälsa samt på miljön, där man inte identifierade några kritiska problemområden.

I slutsatserna identifierades flera “dataluckor” – frågor som inte kunde slutföras eller kvarstående frågor, vilket är standard och gäller för alla ämnen, inklusive biologiska ämnen och lågrisklösningar.

Kommissionen har uppgett att när det gäller glyfosat kan dataluckorna åtgärdas genom riskreducerande åtgärder och villkor i det förnyade godkännandet. Glyphosate Renewal Group (GRG) är övertygad om att alla dessa frågor kan hanteras på medlemsstatsnivå och med pågående studier.

Ett exempel på en utestående fråga är biologisk mångfald. EU:s experter insåg att riskerna i samband med användandet av glyfosat är komplexa och beror på flera faktorer. De insåg också att det inte finns några harmoniserade metoder för hur man genomför en riskbedömning och överenskomna specifika skyddsmål.

EFSA drog slutsatsen att även om den tillgängliga informationen inte gör det möjligt att dra bestämda slutsatser om denna aspekt av riskbedömningen, kan riskhanterare överväga riskreducerande åtgärder.

Som nästa steg kommer Europeiska kommissionen att lägga fram en rapport om förnyat godkännande och ett utkast till förordning för medlemsstaterna med förslag om att förnya eller inte förnya godkännandet av glyfosat, på grundval av EFSA:s slutsatser och den utvärderingsrapport om förnyat godkännande (RAR) som utarbetats av utvärderingsgruppen (AGG), de rapporterande medlemsstaterna.

Företrädarna för EU:s medlemsstater kommer sedan att rösta om förslaget till förordning i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (SCoPAFF). 

Konsumenter och civilsamhället i stort kan lita på EU:s system för reglering av bekämpningsmedel, som är bland de mest rigidai världen. GRG har fullt förtroende för EU:s regleringssystem och litar på att beslutet vilar på vetenskaplig grund.

För eventuella förfrågningar, kontakta GRG via grg@glyphosate.eu