Zidentyfikowane luki w danych można wyeliminować za pomocą środków ograniczających ryzyko i warunków w zatwierdzeniu odnowienia.

W dniu 26 lipca 2023 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował swoje konkluzje [link] w sprawie oceny wpływu glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko, w których nie zidentyfikowano żadnych krytycznych obszarów budzących obawy.

W konkluzjach zidentyfikowano kilka “luk w danych” – kwestii, których nie można było sfinalizować lub nierozstrzygniętych kwestii, które są standardowe i dotyczą wszystkich substancji, w tym biologicznych i rozwiązań niskiego ryzyka.

Komisja stwierdziła, że w przypadku glifosatu luki w danych można uzupełnić za pomocą środków ograniczających ryzyko i warunków w zatwierdzeniu odnowienia. Grupa ds. odnowienia glifosatu (GRG) jest przekonana, że wszystkie te kwestie można rozwiązać na poziomie państw członkowskich i w ramach trwających badań.

Przykładem nierozstrzygniętej kwestii jest bioróżnorodność; eksperci UE uznali, że ryzyko związane z reprezentatywnymi zastosowaniami glifosatu jest złożone i zależy od wielu czynników. Uznali również, że nie ma zharmonizowanych metodologii przeprowadzania oceny ryzyka i uzgodnionych konkretnych celów ochrony.

EFSA stwierdziła, że chociaż dostępne informacje nie pozwalają na wyciągnięcie wiążących wniosków na temat tego aspektu oceny ryzyka, zarządzający ryzykiem mogą rozważyć środki łagodzące.

W kolejnym kroku Komisja Europejska przedstawi państwom członkowskim sprawozdanie z odnowienia i projekt rozporządzenia, w którym zaproponuje odnowienie lub nieodnowienie zezwolenia na stosowanie glifosatu, w oparciu o wnioski EFSA i sprawozdanie z oceny odnowienia (RAR) opracowane przez grupę oceniającą (AGG), państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców.

Przedstawiciele państw członkowskich UE będą następnie głosować nad projektem rozporządzenia w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF).

Konsumenci i całe społeczeństwo obywatelskie mogą mieć zaufanie do unijnego systemu regulacji pestycydów, który jest jednym z najbardziej rygorystycznych na świecie. GRG ma pełne zaufanie do systemu regulacyjnego UE i wierzy, że decyzja jest oparta na podstawach naukowych.