10 maja 2022 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował komunikat prasowy (link), w którym informuje, że ocena dotycząca odnowienia zezwolenia UE na stosowanie substancji czynnej glifosat,
zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony roślin (rozporządzenie (WE) 1107/2009), zostanie opóźniona.

Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony roślin takie opóźnienie spowodo­wa­łoby uruchomienie specjalnej procedury regulacyjnej prowadzącej do przedłużenia okresu zatwierdzenia glifosatu, podczas gdy proces odnawiania trwa aż do podjęcia ostatecznej decyzji.

Grupa ds. Odnowienia Zezwolenia dla Glifosatu (GRG) uznaje, że takie opóźnienia proceduralne, wraz z przedłużeniem bieżącego okresu zatwierdzenia, są standardową praktyką w procesie regulacyjnym UE.

Jest to również wyraz przejrzystości proce­dury, która zapewnia wszystkim zaintereso­wanym stronom, w tym państwom człon­kowskim, organizacjom pozarządowym i społeczeństwu obywatelskiemu, możliwość
uczestniczenia w procesie oraz przekazywania informacji i uwag.

GRG przyjmuje do wiadomości decyzję o przedłużeniu okresu zatwierdzenia, ponieważ daje to EFSA dodatkowy czas na dokładną ocenę wniosku
o odnowienie i wszystkich istotnych danych naukowych.

GRG podtrzymuje swoje zobowiązanie do stosowania się do wszystkich aspektów trwającego w UE procesu ponownej oceny glifosatu, zgodnie
z wymogami prawa UE, w sposób przejrzysty i terminowy oraz w oparciu
o najlepsze dostępne dane naukowe.

Na całym świecie organy regulacyjne nadal stwierdzają, że produkty na bazie glifosatu można stosować bezpiecznie. Produkty te nie stanowią zagrożenia
dla zdrowia ludzi, jeśli użytkowane są zgodnie z zaleceniami.

W przekonaniu GRG właściwe organy po przeprowadzeniu szczegółowej oceny stwierdzą, że glifosat spełnia wymogi ponownego zatwierdzenia przez UE.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem grg@glyphosate.eu.