W dniu 16 listopada Komitet Odwoławczy, składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE, nie wydał opinii w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o przedłużenie zatwierdzenia glifosatu w UE na kolejne dziesięć lat.

Chociaż większość państw członkowskich głosowała za wnioskiem Komisji, nie udało się osiągnąć większości kwalifikowanej. Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Komisji Europejskiej w dzisiejszym komunikacie medialnym, że przedłuży ona stosowanie glifosatu o 10 lat. Komisja stwierdza, że decyzja ta jest “zgodna z prawodawstwem UE i wobec braku wymaganej większości w obu kierunkach, Komisja jest teraz zobowiązana do podjęcia decyzji przed 15 grudnia 2023 r., kiedy to wygasa obecny okres zatwierdzenia.  W oparciu o  kompleksową ocenę bezpieczeństwa  przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) wraz z państwami członkowskimi UE, Komisja przystąpi teraz do odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu na okres 10 lat, z zastrzeżeniem pewnych nowych warunków i ograniczeń. Ograniczenia te obejmują zakaz stosowania przed zbiorami jako środka osuszającego oraz potrzebę podjęcia pewnych środków w celu ochrony organizmów niebędących przedmiotem zwalczania”.

Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_5792

Utrzymanie dobrze wyposażonej skrzynki narzędziowej rolników w skuteczne i bezpieczne narzędzia do zwalczania chwastów ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla przyczynienia się do bezpieczniejszego zaopatrzenia w żywność w Europie, ale – w połączeniu z szeregiem nowych rozwiązań rolniczych – także dla ułatwienia kontynuacji systemów rolnictwa konserwującego i regeneracyjnego, które pozwalają rolnikom na osiągnięcie długoterminowej kontroli inwazyjnych chwastów bez orki (no-till). To z kolei oznacza, że rolnicy mogą zmniejszyć erozję gleby, poprawić zdolność zatrzymywania wody i strukturę gleby oraz ożywić ekosystemy glebowe.