Dnia 20 kwietnia 2021 roku odbyła się dyskusja online, którą zorganizowano w studiu EURACTIV we współpracy z GRG. W ramach tego wydarzenia zaproszono do udziału panel doświadczonych profesjonalistów. Omawiano bie­żące zagadnienia, np. trwającą procedurę odnowy przepisów dotyczą­cych glifosatu i potencjalne konsekwencje wyeliminowania go z rolnictwa.

Uczestnicy panelu, w tym wybitny naukowiec, dwóch rolników i przeds­ta­wi­ciel­ka GRG, w swoich wypowiedziach opierali się na naukowych podstawach procesu regula­cyj­nego, roli glifosatu w uprawach konserwujących oraz doś­wiad­czeniach i potrze­­bach rolników.

W panelu wzięli udział również dwaj rolnicy z różnych regionów UE, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili swoje punkty widzenia.

Dr Emilio Gonzalez, Sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Konserwującego (ECAF) i profesor Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (School of Agriculture & Forestry) Uniwersytetu w Kordobie, swoją uwagę skupił na uprawach konserwujących i degradacji gleby.

Jego zdaniem glifosat jest istotnym narzędziem w rolnictwie konserwują­cym, ponieważ zastępuje orkę. Dr Gonzalez podkreślił też, że środowisko, w któ­rym stosuje się glifosat, jest znacznie bezpieczniejsze niż zniszczona zie­mia i gleba. Jego zdaniem uprawa polegająca na orce ma negatywny wpływ m.in. na różnorodność biologiczną.

Max Schulman, rolnik uprawiający zboże w Finlandii, otwarcie powiedział, że glifosat stanowi dla niego środek, dzięki któremu może osiągnąć dobre wyniki przy zastosowaniu minimalnej wymaganej dawki. To zastępuje uprawę zakładającą orkę i pozwala mu spędzać mniej czasu na polu, stoso­wać mniej środków ochrony roślin i minimalizować koszty.

Pedro Gallardo, rolnik uprawiający zboże w Hiszpanii (czyli w całkowicie innym regionie klimatycznym), opowiedział o wyzwaniach, jakie napotyka w swoim gospodarstwie: o problemach z chwastami i niedoborze wody. Przedstawił korzyści, jakie widzi w stosowaniu glifosatu – substancja ta zapew­nia bezpieczny i skuteczny sposób zwalczania chwastów, a przy tym pozwala zużywać mniej wody niż inne środki ochrony roślin.

Korzyści przedstawione przez rolników stały się z ich perspektywy jeszcze bardziej oczywiste, gdy na pewien czas zrezygnowali ze stosowania glifosatu. Korzystanie z innych środków nie przyniosło takich samych rezultatów – obaj zdecydowali się na powrót do glifosatu.

Max Schulman i Pedro Gallardo podkreślili również, że organy regulacyjne powinny zwrócić uwagę na doświadczenia i potrzeby rolników. Wraz z inny­mi uczestnikami panelu wyrazili swoje zaufanie do procesu regulacyjnego UE i organów odpowiedzialnych za dokonanie oceny.

Karina von Detten, przedstawicielka Nufarm (członka GRG), podkreśliła znaczenie zapewnienia naukowych podstaw procesu oceny. Zaświadczyła również, że proces ten podlega wielu standardom. Przypomniała ponadto, że grupa GRG zobowiązana jest do zachowania przejrzystości.

Karina von Detten poparła argumenty rolników, że bez glifosatu w swoich gospodarstwach musieliby stosować więcej herbicydów i orkę, by osiągnąć te same rezultaty.

Zapewniła też, że branża współpracuje z rolnikami nad właściwym stoso­waniem glifosatu i patrzy w przyszłość poprzez opracowywanie alternatyw dla tego środka. Dodała jednak, że nie jest to jeszcze możliwe.

Nagranie z tego wydarzenia dostępne jest tutaj (wersja w języku angielskim).