15 czerwca 2021 r. Grupa Oceniająca ds. Glifosatu (Assessment Group on Glyphosate, AGG)* przekazała projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia (dRAR) Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie środków ochrony roślin (rozporządzenie (WE) 1107/2009).

AGG opublikowała dokument podsumowujący główne ustalenia procesu oceny
i aspekty proceduralne swojej pracy. Oficjalne streszczenie można znaleźć pod tym adresem.
Grupa ds. Odnowienia Zezwolenia dla Glifosatu (Glyphosate Renewal Group, GRG) przyjmuje do wiadomości przedłożenie dRAR EFSA zgodnie
z harmonogramem przewidzianym w rozporządzeniu.

AGG uważa, że glifosat spełnia kryteria zatwierdzenia określone
w rozporządzeniu (WE) 1107/2009.
Ten krok stanowi dodatkowy kamień milowy w trwającym procesie ubiegania
się o odnowienie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE, który jest jednym
z najbardziej rygorystycznych procesów regulacyjnych dotyczących substancji czynnych na świecie.

Jedną z części dRAR jest tak zwana Lista badań, które mają być wygenerowane, wciąż trwają lub są dostępne, ale niezrecenzowane.
AGG przekazała tę listę GRG, a dokument jest dostępny do pobrania tutaj
dla wszystkich zainteresowanych osób. GRG odpowiednio zajmie się wszystkimi punktami wymienionymi w tym dokumencie podczas przyszłych etapów procedury oceny dokumentacji dotyczącej glifosatu.
Licząca ponad 180 tys. stron i 1500 badań naukowych dokumentacja dotycząca odnowienia glifosatu z 2020 r. stanowi najbardziej kompleksowe dossier, jakie kiedykolwiek przedłożono władzom europejskim.

Następnym krokiem będzie opublikowanie przez EFSA i ECHA raportu w ciągu 60-dniowego okresu publicznego zgłaszania uwag, przewidywanego między wrześniem a październikiem 2021 r., co umożliwi państwom członkowskim, wnioskodawcom, zainteresowanym stronom i społeczeństwu udział w procesie regulacyjnym.

GRG podtrzymuje swoje zobowiązanie do współpracy i zgodności w zakresie wszystkich istotnych aspektów trwającego w UE procesu ponownej oceny
i zatwierdzenia glifosatu w sposób oparty na nauce i przejrzysty.

Organy regulacyjne na całym świecie nadal stwierdzają, że produkty na bazie glifosatu mogą być bezpiecznie stosowane zgodnie z zaleceniami i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

* Grupa Oceniająca składa się z następujących organów regulacyjnych z czterech europejskich państw członkowskich: ANSES (Francja), Nebih (Węgry), ctgb (Holandia) i KEMI (Szwecja).

Komunikaty prasowe organów UE:

Glyphosate: EU regulators begin review of renewal assessments

Glyphosate: EU regulators begin review of renewal assessments