2 grudnia Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/2364, przedłużając zatwierdzenie substancji czynnej glifosat o jeden rok, do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Decyzja jest następstwem oświadczeń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dotyczących uaktualnionych terminów procesu ponownej oceny w maju 2022 roku.

Zgodnie z tymi oświadczeniami zmiana terminów wynika z bezprecedensowej liczby uwag otrzymanych w ramach konsultacji dotyczących projektu przeprowadzonej oceny, dodatkowych informacji przekazanych przez GRG w odpowiedzi na wniosek oraz faktu, że dokumentacja zawiera znacznie więcej danych naukowych, niż jest to zwykle dostępne w przypadku takich ocen.

GRG z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o rocznym przedłużeniu, aby zapewnić EFSA wystarczający czas na zakończenie trwającej oceny naukowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1107/20091 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

GRG pokłada zaufanie w proces regulacyjny i będzie nadal w przejrzysty sposób współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w zakresie starannej oceny wniosków o ponowne zatwierdzenie glifosatu.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem grg@glyphosate.eu