Brak zmian w klasyfikacji glifosatu – nie ma uzasadnienia dla zaklasyfikowania glifosatu jako czynnika rakotwórczego

Dnia 30 maja br. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła zakończenie procesu oceny klasyfikacji substancji czynnej – glifosatu.

Na podstawie obszernej analizy dowo­dów naukowych Komitet ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) orzekł, że zakla­syfikowanie glifosatu jako substancji rakotwórczej nie jest uzasadnione. Komitet ustalił również, że dostępne dowody naukowe nie spełniają kryteriów pozwalających na zaklasyfikowanie glifosatu jako substancji mutagennej, działającej toksycznie na określone narządy lub mającej szkodliwe działanie na rozrodczość.

RAC podtrzymał dotychczasową klasyfikację glifosatu, co jest zgodne ze stanowiskiem czterech państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców, odpowiedzialnych za ocenę tej substancji (Szwecja, Francja, Węgry i Holandia).

Grupa ds. Odnowienia Zezwolenia dla Glifosatu (Glyphosate Renewal Group, GRG) z satysfakcją przyjęła opinię RAC. Grupa podtrzymuje swoje zobo­wiązanie do przestrzegania – w sposób przej­rzysty i oparty na solidnych podstawach naukowych – wszystkich aspektów trwającego obecnie unijnego procesu regulacyj­nego, dotyczącego ponownego zatwierdzenia glifosatu w Unii Europejskiej.

Opinia RAC zostanie uwzględniona w ocenie ryzyka przeprowadzanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), która – we współ­pracy z państwami członkowskimi – w kolejnym etapie zakończy procedurę wzajemnej oceny ryzyka i opublikuje swoje wnioski.

EFSA i ECHA odgrywają zróżnicowane, ale zarazem w pro­cesie oceny substancji czynnych stoso­wanych w środkach ochrony roślin – EFSA analizuje ryzyko związane z na­rażeniem na działanie różnych substanc­ji, natomiast ECHA dopełnia tę procedu­rę poprzez re­gulowanie sposobu ich oceny, klasyfikacji i oznakowania pod kątem ich potencjalnych niebezpiecz­nych właś­ciwości – zgodnie z Rozporzą­dze­niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem grg@glyphosate.eu