Geen wijzigingen in de glyfosaatclassificatie – classificatie van glyfosaat als kankerverwekkend is niet gerechtvaardigd.

Op 30 mei kondigde het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) zijn conclusie aan na de herziening van de classificatie van glyfosaat.

Op basis van een uitgebreide herbeoordeling van wetenschappelijk bewijs concludeert het Comité Risicobeoordeling (RAC) van ECHA dat het classificeren van glyfosaat als kankerverwekkend niet gerechtvaardigd is. Verder vond de commissie dat het beschikbare wetenschappelijke bewijs niet voldoende was om glyfosaat te classificeren voor specifieke doelorgaantoxiciteit, of als een mutagene of reproductietoxische stof.

Het RAC bevestigt de bestaande classificaties voor glyfosaat, in overeenstemming met het voorstel van de vier rapporterende lidstaten die momenteel glyfosaat beoordelen: Zweden, Frankrijk, Hongarije en Nederland.

De GRG verwelkomt het advies van het RAC en blijft zich inzetten om alle aspecten van het lopende EU-regelgevingsproces voor de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat in de EU op een transparante manier na te leven op basis van gedegen wetenschap.

Het RAC-advies zal worden meegenomen in de risicobeoordeling van EFSA. Als volgende stap zal EFSA, in samenwerking met de lidstaten, haar peer review voltooien en haar conclusies publiceren.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het ECHA spelen verschillende, maar complementaire rollen bij de beoordeling van werkzame stoffen die in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De EFSA beoordeelt blootstellingsrisico’s, terwijl ECHA de risicobeoordeling van de EFSA aanvult door te reguleren hoe stoffen worden beoordeeld, ingedeeld en geëtiketteerd op basis van de gevaarlijke eigenschappen die ze kunnen hebben volgens de verordening inzake classificatie, etikettering en verpakking (CLP) [(EG) nr. 1272/2008 ].

Neem voor vragen contact op met grg@glyphosate.eu