Op 15 juni 2021 presenteerde de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG)* zijn Ontwerpevaluatieverslag voor Verlenging (dRAR) aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), zoals bepaald in de EU-verordening betreffende gewasbescherming (Verordening (EG) nr. 1107/2009).
De AGG heeft een beknopt document gepubliceerd over de belangrijkste bevindingen van haar evaluatieprocedure en procedurele aspecten van haar werkzaamheden. De officiële samenvatting vindt u via deze link.
De Glyphosate Renewal Group (GRG) bevestigt de indiening van het dRAR bij de EFSA, die voldoet aan de in de Verordening vastgestelde tijdlijn.

De AGG is van mening dat glyfosaat wel voldoet aan de goedkeuringscriteria van Verordening (EG) nr. 1107/2009.
Deze stap is een bijkomende cruciale mijlpaal in de lopende procedure voor de aanvraag tot verlenging van de vergunning voor glyfosaat in de EU, een uiterst robuust regelgevingsproces voor werkzame stoffen en één van de strengste ter wereld.
Een onderdeel van het dRAR is een zogenaamde “lijst van studies die moeten worden voortgebracht, nog steeds lopen, of beschikbaar maar niet peer-reviewed zijn”. De AGG heeft deze lijst verstrekt aan de GRG. Het document kan hier worden gedownload indien interesse. De GRG zal alle in dit document vermelde punten adequaat behandelen tijdens de verdere stappen van de procedure voor de beoordeling van het glyfosaatdossier.

Met meer dan 180.000 pagina’s en 1.500 wetenschappelijke studies is het dossier voor de verlenging van glyfosaat uit 2020 het meest uitgebreide dat ooit bij de Europese autoriteiten werd ingediend.
Als volgende stap zullen de EFSA en het ECHA het verslag publiceren voor een openbare commentaarperiode van 60 dagen, die naar verwachting tussen september en oktober 2021 zal lopen en waardoor de lidstaten, aanvragers, belanghebbenden en het publiek kunnen deelnemen aan het regelgevingsproces.
De GRG blijft zich engageren om alle relevante aspecten van de lopende EU-procedure na te leven en ertoe bij te dragen dat glyfosaat in de EU opnieuw wordt beoordeeld en goedgekeurd op wetenschappelijke en transparante wijze.
Regelgevende instanties over de hele wereld blijven bij hun conclusie dat producten op basis van glyfosaat veilig kunnen worden gebruikt zoals voorgeschreven en geen risico vormen voor de menselijke gezondheid.

* De Beoordelingsgroep bestaat uit de volgende regelgevende instanties van vier Europese lidstaten: ANSES (Frankrijk), Nebih (Hongarije), ctgb (Nederland) en KEMI (Zweden).

Persberichten van de EU-autoriteiten:
Glyphosate : Les régulateurs de l’UE commencent à examiner les évaluations de renouvellement | Autorité européenne de sécurité des aliments (europa.eu)
Glyphosate : Les régulateurs de l’UE commencent à examiner les évaluations de renouvellement – Toutes les nouvelles – ECHA (europa.eu)