8 juni 2021

De Glyphosate Renewal Group (GRG) is zich bewust van de fundamentele rol die biodiversiteit speelt in de werking en het evenwicht van ecosystemen en ondersteunt zo de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven brengen, met als doel de natuur te beschermen, de aantasting van ecosystemen terug te draaien en de Europese biodiversiteit tegen 2030 op weg te zetten naar herstel.

De GRG spreekt echter zijn grote teleurstelling uit over de goedkeuring van het initiatiefverslag (INI) over de biodiversiteitsstrategie door het Europees Parlement op 8 juni 2021, waaronder een specifieke clausule waarin wordt opgeroepen om zich te verzetten tegen de hervergunning van glyfosaat na het verstrijken van de huidige vergunning op 31 december 2022.

Aan het eind van elk regelgevingsproces heeft het Europees Parlement de mogelijkheid om elk besluit met betrekking tot een stof te onderzoeken.
Met de stemming van vandaag ondermijnt het Europees Parlement de onafhankelijkheid van het huidige wetenschappelijke vergunningsproces voor gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien ondermijnt de clausule in kwestie, gezien de lopende beoordeling, de strenge procedure die wordt gevolgd door de regelgevende instanties van de lidstaten en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en vraagt zij om een besluit dat niet gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs of de bevindingen van de aangewezen autoriteiten.
De GRG is er stellig van overtuigd dat de biodiversiteitsstrategie een breed kader en een brede richting moet scheppen en als zodanig niet het geschikte platform is om er individuele stoffen uit te pikken of zich te verzetten tegen de hervergunning ervan.

In het geval van glyfosaat wordt de werkzame stof momenteel onderworpen een risicobeoordelingsprocedure die in volledige overeenstemming is met de EU-verordening 1107/2009, zoals voorgeschreven door de EU-wetgeving.
In de EU zorgen producten op basis van glyfosaat al meer dan 40 jaar voor een doeltreffende, veilige en kostenefficiënte vorm van onkruidbestrijding. De GRG blijft zich engageren voor de bescherming en verbetering van de biodiversiteit door veilige gewasbeschermingsproducten zoals glyfosaat aan te bieden die geïntegreerde onkruidbestrijdingsmethoden ondersteunen, door goede landbouwpraktijken zoals wisselbouw en diversificatie te bevorderen, alsook door minder aan grondbewerking te doen.