Op 4 november 2021 vond een door EURACTIV georganiseerde en door de GRG gesteunde online beleidsdialoog plaats. Een panel van ervaren professionals besprak hoe biodiversiteit in het wetenschappelijk rapport over de beoordeling van de vernieuwing aan bod komt, welke rol glyfosaat in landbouwpraktijken speelt en of en hoe glyfosaat kan bijdragen tot een grotere biodiversiteit.

De panelleden, waaronder twee wetenschappers en een vertegenwoordiger van de GRG, bespraken de rol van glyfosaat in de instandhoudingslandbouw en het belang van bodembescherming en behoud van de bodemstructuur om de biodiversiteit in stand te houden. 

Naast de panelleden leverde ook een Franse landbouwer een bijdrage aan de discussie via een videoboodschap. Daarin ging ze in op het gebruik van glyfosaat in de instandhoudingslandbouw dat zij op haar boerderij toepast.

Dr. Jana Epperlein, bodemwetenschapper en landbouwingenieur bij de Vereniging voor Behoud van Bodembewerking (GKB eV) onderstreepte het belang van het gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen in de landbouw, zoals behoudslandbouw. Ze benadrukte dat landbouw zonder grondbewerking de bescherming van de bodemstructuur garandeert, wat van fundamenteel belang is om de beste omgeving voor planten en dieren te creëren. 

 Ten slotte verklaarde ze dat boeren op landbouwbedrijven waar niet wordt geploegd, onkruidverdelgingsmiddelen nodig hebben om de gewassen te beschermen en dat dit volgens haar zonder glyfosaat zeer moeilijk zal blijken.

Dr. Simon Jeffry, microbieel ecoloog en momenteel universitair docent bodemecologie aan de Harper Adams University in het Verenigd Koninkrijk, benadrukte dat de bodem vaak een ondergewaardeerde hulpbron is. Volgens Dr. Jeffry bevat de bodem een concentratie en een verscheidenheid aan biodiversiteit die nergens anders te vinden zijn.

Hij benadrukte dat er moet worden overgeschakeld op conserverende landbouwpraktijken als middel om problemen in verband met voedselzekerheid en klimaatverandering te voorkomen. Volgens hem is glyfosaat een belangrijk instrument in de gereedschapskist van de landbouwer voor instandhoudingslandbouw. 

Hij legde uit dat wanneer de bodem wordt omgeploegd, de organismen die erin leven en de structuur ervan in stand houden, worden gedood; dit leidt tot bodemverstoring en het verlies van voedingsstoffen en biodiversiteit.

Over koolstofvastlegging zei Dr. Jeffery dat als boeren zouden stoppen met ploegen, we in de volgende jaren veel meer tonnen koolstof zouden kunnen vastleggen, wat bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering.

Dr. Virginie Ducrot, hoofd milieueffecten bij Bayer, een GRG-lid, onderstreepte het belang van de wetenschappelijke evaluatie, waaronder het inzicht in het effect van glyfosaat op de biodiversiteit. 

Zij benadrukte dat in het ontwerpverslag over de hernieuwde beoordeling (dRAR) geen risico’s voor de mens noch voor het milieu zijn gevonden.

 Zij herhaalde dat de Groep voor de vernieuwing van het glyfosaatbeleid transparantie hoog in het vaandel draagt en dat alle wetenschappelijke gegevens en openbare literatuur beschikbaar zijn via haar website. Ze benadrukte dat onderzoek en ontwikkeling uiterst belangrijk zijn, en dat er een wetenschappelijke bereidheid is om hulpmiddelen voor boeren te ontwikkelen. Ze gaf echter ook toe dat geen van de nieuwe chemische oplossingen die momenteel in de pijplijn zitten, glyfosaat efficiënt kan vervangen. Bovendien kunnen de mechanische oplossingen die in ontwikkeling zijn, zoals drones, in de nabije toekomst niet de oplossing zijn. 

In haar videoboodschap deelde Sarah Singla, een Franse landbouwster in Zuid-Frankrijk, mee dat zij al sinds de jaren ’80 no-tillage praktijken toepast. Zij benadrukte de rol die glyfosaat de afgelopen decennia op haar boerderij heeft gespeeld. Volgens haar stelt glyfosaat haar in staat de bodem te beschermen en tegelijkertijd de opbrengst gestaag te verhogen.

 Ze toonde ook twee verschillende voorbeelden van bodems, die te zien zijn in de onderstaande afbeelding of via deze link

Links is een bodemmonster dat na grondbewerking is verzameld, en rechts is een staal aarde verzameld van een veld waar conserverende landbouw wordt bedreven (zonder ploegen). Ze toonde aan dat de bodem rechts niet alleen gezonder, beter gestructureerd en compacter is, maar dat de biodiversiteit op en rond het veld ook veel groter is.

De opname van het evenement vindt u via deze link.