8 czerwca 2021 r.

Grupa ds. Odnowienia Zezwolenia dla Glifosatu (Glyphosate Renewal Group, GRG) uznaje fundamentalną rolę, jaką różnorodność biologiczna odgrywa
w funkcjonowaniu i równowadze ekosystemów, a tym samym popiera unijną Strategię Bioróżnorodności do 2030 r.: Przywracanie przyrody do naszego życia, mającą na celu ochronę przyrody, odwrócenie degradacji ekosystemów oraz wprowadzenie różnorodności biologicznej w Europie na ścieżkę odnowy
do 2030 roku.

GRG wyraża jednak głębokie rozczarowanie z powodu przyjęcia przez Parlament Europejski w dniu 8 czerwca 2021 sprawozdania z własnej inicjatywy (INI) w sprawie Strategii Bioróżnorodności, w tym konkretnej klauzuli wzywającej do sprzeciwienia się ponownemu zatwierdzeniu glifosatu po wygaśnięciu obecnego zezwolenia w dniu 31 grudnia 2022 r. Na zakończenie każdego procesu regulacyjnego Parlament Europejski ma możliwość przeprowadzenia kontroli każdej decyzji dotyczącej danej substancji.

Dzisiejszym głosowaniem Parlament Europejski podważa niezależność obecnego procesu udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin opartego
na podstawach naukowych. Ponadto, biorąc pod uwagę trwającą ocenę, przedmiotowa klauzula podważa rygorystyczny proces przeprowadzany przez organy regulacyjne państw członkowskich oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i wzywa do podjęcia decyzji, która nie jest oparta
na dowodach naukowych lub ustaleniach wyznaczonych organów.

GRG jest głęboko przekonana, że Strategia Bioróżnorodności powinna ustanawiać szerokie ramy i wytyczać kierunek, w związku z czym nie stanowi odpowiedniej platformy do wyróżniania poszczególnych substancji lub sprzeciwiania się ich ponownemu zatwierdzeniu.
W szczególności w przypadku glifosat, substancja czynna jest obecnie poddawana procesowi oceny ryzyka w pełnej zgodności z rozporządzeniem UE 1107/2009 i prawem UE.

W UE produkty na bazie glifosatu od ponad 40 lat umożliwiają skuteczne, bezpieczne i tanie zwalczanie chwastów. GRG nadal działa na rzecz ochrony
i rozwoju bioróżnorodności poprzez dostarczanie bezpiecznych środków ochrony roślin, takich jak glifosat, które wspierają zintegrowane metody zwalczania chwastów, promując dobre praktyki rolnicze, takie jak płodozmian
i dywersyfikacja upraw, a także systemy uprawy uproszczonej.