W poniedziałek 8 czerwca 2020 r. Glyphosate Renewal Group złożyła dokumentację naukową zgodnie terminem, czyli 15 czerwca 2020 r., tak jak przewidziano w europejskim Rozporządzeniu w sprawie ochrony roślin
w kontekście nowej oceny ryzyka substancji czynnej glifosat.
Dokumentacja ta ma kluczowe znaczenie w ramach procesu regulacyjnego mającego na celu uzyskanie europejskiego odnowienia zezwolenia dla glifosatu do końca 2022 r.

Celem tej dokumentacji jest dostarczenie organom UE faktów naukowych dowodzących, że glifosat nie stanowi ryzyka dla życia ludzkiego oraz środowiska.

Aby umożliwić przeprowadzenie oceny ryzyka przez właściwe organy, złożona dokumentacja zawiera około 1000 badań naukowych, z czego 100 to badania nowe. Obejmują one pierwszy wniosek dot. glifosatu w UE (1998 r.), pierwsze odnowienie zezwolenia UE (2017 r.) oraz aktualny wniosek z 2020 r.

Dokumentacja obejmuje również obszerny przegląd literatury składający
się z około 12 000 opublikowanych artykułów naukowych na temat glifosatu, które zostały poddane ocenie pod kątem zgodności z tematem i rzetelności.

Ponadto GRG przedłożyła dodatkowe dane oraz dowody na pozytywny wpływ, jaki glifosat może mieć na bioróżnorodność. Glifosat stanowi kluczowy element Zintegrowanego Zarządzania Chwastami (Integrated Weed Management – IWM) oraz praktyk rolniczych bez stosowania orki (bez naruszania struktury gleby przez oranie), które wspomagają zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, chronią większe obszary ziemi dla siedlisk naturalnych
i dostarczają odpowiednią ilość pożywienia, aby spełnić potrzeby rosnącej liczby ludności na całym świecie.

W ramach naszego zobowiązania wobec przejrzystości, Glyphosate Renewal Group opublikuje wkrótce na swojej stronie przedłożoną dokumentację naukową, zgodnie z zasadami RODO (informacje osobowe oraz poufne
nie będą opublikowane), w ten sposób udostępni ją każdemu, kto jest zainteresowany tą treścią.

Dokumentacja naukowa została złożona do Assessment Group on Glyphosate (AGG), składającej się z organów regulacyjnych z Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji. Dzięki tej dokumentacji, AGG może rozpocząć oparty na danych naukowych proces oceny glifosatu oraz ocenić jego bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Więcej informacji na temat kolejnych kroków znajdą Państwo poniżej, a pełen opis procesu autoryzacji dostępny jest tutaj.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz