Måndagen den 8 juni 2020 lämnade, inom ramen för tidsfristen för inlämnande före den 15 juni 2020 enligt bestämmelserna i EU-förordningen om växtskydd, Glyphosate Renewal Group in den vetenskapliga dokumentationen inför en ny utvärdering och riskbedömning av det verksamma ämnet glyfosat. Denna dokumentation är avgörande inom ramen för godkännandeprocessen för en förlängning av EU-godkännandet av glyfosat i slutet av 2022.

Syftet med denna dokumentation är att tillhandahålla EU-myndigheter de vetenskapliga fakta som krävs för att bevisa att glyfosat inte medför någon fara för människors hälsa och miljön.

För att möjliggöra denna riskbedömning av behöriga myndigheter omfattar den dokumentation som lämnats in omkring 1 000 vetenskapliga studier, varav 100 är nya. De omfattar den första ansökan för glyfosat i EU (1998), den första förlängningen av EU-godkännandet (2017) och den aktuella ansökan 2020.

Dokumentationen innehåller även en omfattande litteraturöversikt av omkring 12 000 publicerade vetenskapliga artiklar om glyfosat som utvärderats avseende relevans och tillförlitlighet.

Dessutom har GRG lämnat in kompletterande data och belägg för det positiva genomslag glyfosat kan ha för den biologiska mångfalden. Glyfosat ingår som en integrerad del av integrerad ogräsbekämpning (Integrated Weed Management, IWM) och odlingsmetoder utan jordbearbetning (ingen markstörning i form av plöjning), som bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser, bevara mer mark för ursprungliga livsmiljöer och ge tillräckligt med mat för att svara mot en växande global befolknings behov.

Som en del av vårt åtagande för öppenhet kommer, Glyphosate Renewal Group snart att på sin webbplats ge tillgång till den vetenskapliga dokumentation som lämnats in, vilket sker enligt GDPR-bestämmelserna (personuppgifter och konfidentiell information kommer inte att röjas), och därmed medge fri och obegränsad tillgång för alla som är intresserade av dess innehåll.

Den vetenskapliga dokumentationen har lämnats in till utvärderingsgruppen om glyfosat (AGG),vilken består av Frankrikes, Sveriges, Ungerns och Nederländernas tillsynsorgan. I och med detta inlämnande kan AGG inleda den vetenskapsbaserade utvärderingsprocessen för glyfosat och bedöma om det är säkert för människors hälsa och miljön. Mer information om kommande steg finner du nedan och en fullständig beskrivning av godkännandeprocessen finns här.

Klicka här för att visa bilden.