Den 2 december antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2022/2364 som förlänger godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat med ett år till den 15 december 2023.

Beslutet följer på uttalanden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) om uppdaterade tidsramar för omprövningsprocessen i maj 2022.

Enligt deras uttalanden beror de reviderade tidsramarna på det oöverträffade antalet kommentarer som inkom vid samråden om det utkast till bedömning som de genomförde, det ytterligare bidrag som GRG fick som svar på begäran om ytterligare information och det faktum att dokumentationen innehåller mycket mer vetenskapliga uppgifter än vad som vanligtvis är tillgängligt för sådana bedömningar.

GRG välkomnar kommissionens beslut att förlänga tidsfristen med ett år för att ge EFSA tillräckligt med tid för att avsluta den pågående vetenskapliga utvärderingen i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/20091 om tillhandahållande av växtskyddsmedel på marknaden.

GRG litar på lagstiftningsprocessen och kommer att fortsätta att arbeta öppet med Europeiska kommissionen och medlemsstaterna när de noggrant utvärderar ansökan om förnyat godkännande av glyfosat.

För eventuella frågor, vänligen kontakta grg@glyphosate.eu