Det är med stolthet vi meddelar att den vetenskapliga dokumentation som lämnats in som en del av processen för förlängt godkännande av glyfosat nu är tillgänglig för allmänheten. Med detta steg utan motstycke, som tillför EU:s godkännandeprocess större öppenhet, fortsätter Glyphosate Renewal Group att leva upp till sina åtaganden om öppenhet. Lär dig mer om vårt åtagande för transparens här.

Via denna webbplats ger Glyphosate Renewal Group oinskränkt tillgång till de olika delarna av den robusta vetenskapliga dokumentation som den 8 juni 2020 överlämnades till utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate, (AGG)* och bevisar att glyfosat inte medför någon fara för människors hälsa eller miljön när det används enligt anvisningarna på etiketten.

Glyphosate Renewal Group har dessutom redan offentliggjort den vetenskapliga dokumentation som lämnades in 2012 för föregående godkännande samt alla officiella dokument från 2020 års godkännandeprocess: ansökan, protokoll från möten och korrespondens med myndigheter från AGG.

AGG kommer nu att genomföra en vetenskapsbaserad utvärdering av hela dokumentationen, i syfte att avge en förnyad bedömningsrapport (Renewal Assessment Report, RAR) med sina slutsatser om glyfosats säkerhet när det används enligt anvisningarna på etiketten för människors hälsa och miljön, vilken planeras bli publicerad i juli 2021.

Vad ingår i 2020 års vetenskapliga dokumentation?

Den dokumentation som den 8 juni överlämnades till AGG omfattar vetenskapliga belägg för glyfosats säkerhet:

  • Studierapporter:: det finns omkring 1 500 vetenskapliga studier i 2020 års dokumentation, varav 100 är nya. Det går att få ett exemplar av rapporterna från dessa studier genom att fylla i beställningsformuläret online (klicka här). Var vänlig kontakta oss om du vill få alla studierapporterna. För dataintegritet och i enlighet med befintlig rätt har alla personuppgifter och provningsanläggningar avlägsnats från dokumenten.
  • Sammanfattningar av studier: dessa dokument innehåller information om bland annat provuppställning, provgenomförande och resultat, god laboratoriepraxis (GLP), ekvationer och förklaringar från riktlinjer, utdata från programvara, rapporter om metodvalidering, certifikat och datatabeller. Du hittar sammanfattningarna här.
  • Offentlig litteratur: detta omfattar omkring 12 000 publicerade vetenskapliga expertgranskade (peer-reviewed) artiklar om glyfosat och dess relevanta metaboliter, som publicerats de senaste tio åren. Eftersom dessa studier inte genomförts av Glyphosate Renewal Group eller dess medlemmar kan vi bara förteckna dem, men av upphovsrättsliga får vi inte återge dem. Du hittar den offentliga litteraturen här.

*AGG består av Frankrikes, Ungerns, Nederländernas och Sveriges tillsynsmyndigheter, vilka tillsammans fungerar som rapportör för glyfosatansökan.

Klicka här för att visa bilden.