Ocena wpływu glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko nie wykazała krytycznych obszarów budzących obawy.

W dniu 6 lipca 2023 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ogłosił [link] zakończenie wzajemnej weryfikacji zaktualizowanego sprawozdania z oceny odnowienia (RAR) przygotowanego przez grupę ds. oceny glifosatu (AGG)*.

Glyphosate Renewal Group (GRG) z zadowoleniem przyjmuje wnioski EFSA, który nie zidentyfikował żadnych krytycznych obszarów budzących obawy w ramach wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka substancji czynnej glifosat w odniesieniu do ryzyka, jakie stwarza ona dla ludzi i zwierząt lub środowiska.

Te ostateczne wnioski naukowe są zgodne z ocenami wiodących organów regulacyjnych ds. zdrowia na całym świecie, a także z przytłaczającymi dowodami z prawie 50 lat badań naukowych.

Zakończenie prac nad wnioskami EFSA jest kamieniem milowym w trwającym procesie ponownego zatwierdzenia. Wynik jest następstwem niezwykle solidnego procesu oceny regulacyjnej, jednego z najbardziej rygorystycznych na świecie. W związku z tym GRG jest zdania, że konkluzje EFSA kładą podwaliny pod pomyślne ponowne zatwierdzenie glifosatu w UE.

Konkluzje zostały udostępnione Komisji Europejskiej, państwom członkowskim i wnioskodawcom – razem tworząc GRG. Zostaną one upublicznione w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

W kolejnym kroku Komisja Europejska przeanalizuje konkluzje EFSA i RAR opracowany przez AGG. Następnie przedstawi sprawozdanie z odnowienia i projekt rozporządzenia państwom członkowskim, proponując odnowienie lub nieodnowienie zezwolenia na stosowanie glifosatu.

Przedstawiciele państw członkowskich UE będą głosować nad projektem rozporządzenia w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF).

Dokumentacja dotycząca odnowienia glifosatu w 2020 r. zawierała ponad 180 000 stron i 1500 badań naukowych. Jest to najbardziej kompleksowa dokumentacja tego rodzaju, jaką kiedykolwiek przedłożono władzom europejskim.

GRG ma pełne zaufanie do tego procesu i wierzy, że decyzja jest oparta na podstawach naukowych. Grupa pozostaje zaangażowana w przestrzeganie i udział we wszystkich istotnych aspektach procesu odnowienia.

* Grupa oceniająca składa się z następujących organów regulacyjnych z czterech europejskich państw członkowskich: ANSES (Francja), Nebih (Węgry), ctgb (Holandia) i KEMI (Szwecja).