GRG:s ståndpunkt i vetenskapliga frågor

GRG:s ståndpunkt i vetenskapliga frågor

Glyphosate Renewal Group (GRG) har lämnat in en 180 000-sidig dokumentation till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för att tas i beaktande av rapporterande medlemsstat (Rapporteur Member State, RMS) utvärderingsgruppen om glyfosat Assessment Group on Glyphosate (AGG), bestående av Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige, med ansökan om förlängning av det verksamma ämnet glyfosat.
RMS har utvärderat denna dokumentation och avgett en samrådsversion av sin bedömning (ett förslag till förnyad bedömningsrapport: dRAR).
Som en del av GRG:s åtagande för transparens tillhandahåller vi korta sammanfattningar av olika delar av dRAR, däribland indikationer på hur GRG i förekommande fall avser reagera på de frågor som tas upp av RMS.

Under det offentliga samrådet under perioden september–november 2021 gav medlemsstaterna, registranterna och allmänheten sina synpunkter på dRAR för glyfosat. En förfrågan om ytterligare information mottogs från Efsa den 14 mars 2022 i enlighet med artikel 13 (3) i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012. GRG tillhandahåller uppdaterad sammanfattande dokumentation inom områdena toxikologi, ekotoxikologi, spridning och nedbrytning i miljön samt restämnen, där dessa innehåller information som är relevant för riskbedömning och kompletterar tidigare uppladdade handlingar (på engelska) för att därmed öka transparensen.

GRG Position on Grass Residue Decline Data for Chronic Wild Mammal Risk Assessment

In the 2021 dRAR for glyphosate, the RMS requested that the grass residue decline data, used to refine the level of residues anticipated on dietary items for the chronic wild mammal risk assessment, may need to be re-assessed using current kinetics analysis approaches. The GRG performed a kinetics re-analysis of the data from 22 sets of grass residue trials on which the mean DT50 value of 2.8 days is based as presented in the EFSA (2015) conclusion on glyphosate.

Läs mer about the GRG Position on Grass Residue Decline Data for Chronic Wild Mammal Risk Assessment