Offentlig litteratur

Enligt Europeiska förordningen om växtskyddsmedel ((EG) nr 1107/2009) måste vetenskaplig ömsesidig granskad (peer-reviewed) öppen litteratur om det verksamma ämnet och alla relevanta omvandlingsprodukter (metaboliter), som offentliggjorts under de senaste tio åren före dagen för en förnyelseinlämning, ingå i den dokumentation som sökanden lämnat in.

Sökningen uppdateras innan dokumentationen lämnas in efter en definierad och godkänd utvärderingsprocess, så inga relevanta studier missas.

All litteratur, inklusive arbete som handlar om biverkningar på hälsa, miljö och andra eventuella sidoeffekter, utvärderas för relevans och tillförlitlighet av de rapporterade resultaten. De artiklar som godkände denna utvärderingsprocess togs upp i dokumentationen och även i riskbedömningen.

Även om inte alla offentliga litteraturartiklar klarar utvärderingen, listas och dokumenteras alla ursprungliga sökresultat av GRG i dokumentationen, i en särskild litteraturöversiktsrapport (LRR), och finns tillgänglig för de utvärderande medlemsstaterna och offentlig granskning.

LRR del ett täcker sökperioden jan 2010 – dec 2019, LRR del två täcker sökperioden jan 2020 – jun 2020, och det tredje LRR dokumentet ägnas åt litteraturöversikten av glyfosatens endokrinstörande egenskaper.

I dessa LRR-dokument beskrivs hela GRG:s offentliga litteratursökning, urval och utvärderingsprocess av > 12 000 inhämtade vetenskapliga artiklar i transparenta detaljer, och alla sökresultat dokumenteras i särskilda tabeller och görs tillgängliga för myndigheter och för offentlig granskning.

Alla dessa dokument är tillgängliga för nedladdning nedan. Strukturen och innehållet i dessa rapporter uppfyller kraven i den tillämpliga EFSA-vägledningen.

Du kan också ladda ner de omfattande förteckningar över offentliga litteraturartiklar som GRG identifierat som icke-relevanta, inklusive motivering för att inte inkluderas.

Genom att ge tillgång till förteckningarna över all relevant offentlig litteratur från inlagan från 2012 har den uppdaterade förteckningen över all relevant offentlig litteratur från 2020 års inlagor, LRR dokumenten och förteckningarna över offentliga litteraturartiklar som GRG har identifierat som icke-relevanta, sänder Glyfophosate Renewal Group en stark signal om robustheten i sitt transparenssåtagande.