Den 26 oktober 2022 publicerade kommissionen ett rättsligt förslag för revision av listan över föroreningar i grundvatten och ytvatten och fastställde därmed tröskelvärdena för glyfosat i ytvatten. 
Samtidigt pågår fortfarande granskningen av miljökvalitetsnormen för glyfosat i enlighet med Vattendirektivet (2000/60/EG). 

Miljökvalitetsnormen för glyfosat har granskats av Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och nya risker (Scheer) på mandat från kommissionen. Scheer publicerade sitt preliminära yttrande den 30 september 2022, varefter GRG lämnade in sina kommentarer, som kan laddas ner på denna länk. 

Det slutliga yttrandet, vilket skulle utgöra grunden för kommissionens förslag, har ännu inte publicerats av Scheer.  

Att publicera förslaget på revision av listan över föroreningar i grundvatten och ytvatten och fastställandet av tröskelvärden för glyfosat samtidigt som granskningsprocessen för miljökvalitetsnormer för glyfosat pågår anser Glyphosate Renewal Group (GRG) vara ett förfarandefel.

Dessutom föreslår kommissionen ytterligare två värden för glyfosat på i) 0,1 µg/l ”för sötvatten som används för uttag och beredning av dricksvatten” och ii) 86,7 µg/l ”för sötvatten som inte används för uttag och beredning av dricksvatten”. 

Värdet 0,1 µg/l i ytvatten är unikt för glyfosat och det första fallet i sitt slag.

Efterlevnadspunkten (den punkt där tröskelvärdet 0,1 µg/l för sötvatten är tillämpligt) definieras av EU:s dricksvattendirektiv ((EU) 2020/2184, art. 6) som den punkt där vattnet tappas ur konsumentens kran.

Detta föreslagna värde saknar inte bara nödvändig vetenskaplig grund och den efterlevnadspunkt som vattendirektivet har fastställt; det ignorerar även att borttagningseffektiviteten för glyfosat vid

standardvattenbehandling av obehandlat vatten i Europa, för vilket miljökvalitetsnormen har fastställts, bevisligen är hög.

Därför anser GRG att tröskelvärdet på 0,1 µg/l ska raderas från rad 60 i tabellen över miljökvalitetsnormer för glyfosat. Fastställandet av ett QSdw,hh för glyfosat skapar ett onödigt precedensfall för prioriterade ämnen, vilket kommer att leda till tvetydighet och extra kostnader för vattenhanteringen i medlemsstaterna (MS).

Där MS inte tar ut dricksvatten från ytvatten kommer det inte att krävas någon *QSdw,hh för glyfosat. Där uttag av ytvatten för dricksvattenproduktion äger rum ska en vattenbehandlingsfaktor användas för att härleda QSdw,hh.

För glyfosat kan denna fastställas till **10,0 µg/l med tanke på att behandlingsmetoderna på plats har en mycket hög effektivitet och eftersom MS har tillstånd att minska behandlingsfaktorn så att den passar förhållandena på de lokala vattenreningsverken.

Eftersom faktiska övervakningsdata för dricksvatten visar på mycket god efterlevnad tyder detta starkt på att det är onödigt att fastställa ett QSdw,hh för glyfosat för uttag av ytvatten för dricksvattenproduktion. Det finns en stark risk för att detta nya krav ökar arbetsbelastningen och kostnaderna för vattenhanteringen i MS i onödan, utan någon ökad nytta för konsumenterna eller miljön.

*EU COM föreslår ett specifikt tröskelvärde för QSdw,hh för ytvatten som kommer från sötvatten och som används för uttag och beredning av dricksvatten.

**Detta värde på 10,0 µg/l för glyfosat i ytvatten är baserat på en behandlingseffektivitet på 99 % (för kemiska metoder, såsom klorbehandling). Efterlevnaden av 10,0 µg/l vid uttagspunkten för dricksvattnet bör därför medge efterlevnad av tröskelvärdet 0,1 µg/l i det färdiga kranvattnet enligt definitionerna i EU:s dricksvattendirektiv.