Dostęp do badań dla podmiotów niebędących członkami GRG

Dlaczego podmioty niebędące członkami GRG powinny mieć dostęp do badań nad glifosatem

Aby wprowadzić na rynek zawierający glifosat środek ochrony roślin (PPP), podmioty niebędące członkami GRG
mogą potrzebować dostępu do badań nad glifosatem, które zostały zlecone przez członków GRG (i są ich wspólną własnością) w kontekście Dokumentacji naukowej z 2020 r. lub są własnością członków Grupy zadaniowej ds. glifosatu (GTF) w kontekście Dokumentacji naukowej z 2012 r.  Konieczne będzie uzyskanie dostępu do niektórych z tych badań
i wykorzystanie zawartych w nich danych, aby poprzeć uzyskanie we właściwym organie państwa członkowskiego zezwolenia na stosowanie zawierającego glifosat PPP przez podmiot niebędący członkiem GRG.

Ochrona danych w przypadku badań przedłożonych w celu uzyskania zezwolenia na stosowanie glifosatu

Niektóre z badań dotyczących glifosatu przedłożone w celu uzyskania zezwolenia na jego stosowanie korzystają
z ochrony danych na mocy przepisów rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. 
Okres ochrony danych w przypadku badań, które były niezbędne w celu odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu, będzie trwał do momentu upływu 30 miesięcy od daty uzyskania pierwszego ponownego zezwolenia na zawierający glifosat PPP – na poziomie państwa członkowskiego. W tym okresie osoby trzecie nie mogą wykorzystywać chronionych danych w celu poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie swojego produkt bez zgody właściciela danych.

Jedynym sposobem na to, żeby podmiot niebędący członkiem GRG mógł powołać się na te dane w celu uzyskania zezwolenia na swój PPP, jest złożenie wniosku o udzielenie dostęp u członka (członków) GRG, który (którzy) jest (są) właścicielem (właścicielami) badania. W takim wniosku właściciel danych musi wyraźnie potwierdzić, że podmiot wnioskujący może powoływać się na te dane we własnym wniosku o zezwolenie.

Członkowie GRG wystąpili o ochronę danych w odniesieniu do wszystkich badań, których są współwłaścicielami
i które zostały przedłożone w ramach Dokumentacji naukowej z 2020 r.  W związku z tym, by powołać się na takie badania, osoby niebędące członkami GRG musiałyby wystąpić z wnioskiem o udzielenie dostępu.  

Gdy badania te przestaną już podlegać ochronie danych, wówczas będą mogły być wykorzystywane przez osoby trzecie bez konieczności uzyskania zgody właściciela danych, a zatem nie będzie wymagane złożenie wniosku o udzielenie dostępu.  Nie wystąpiono o ochronę danych w odniesieniu do przedłożonych badań, ponieważ nie są one sklasyfikowane jako badania regulacyjne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

Niektóre z badań nad glifosatem zlecone przez członków Grupy zadaniowej ds. glifosatu (GTF) na potrzeby Dokumentacji naukowej z 2012 r. mogą nie być objęte ochroną, jeśli upłynął 30-miesięczny okres ochrony danych
w przypadku badań koniecznych do odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu.  Ponadto w przypadku zezwoleń
na produkty wydawanych przez państwa członkowskie okres ochrony danych dla nowych badań wynosi 10 lat, więc może się zdarzyć,  iż konkretne badanie wciąż jest chronione w danym państwie członkowskim. 
W przypadku tych badań nadal konieczne będzie złożenie wniosku o udzielenie dostępu do właściciela badań.

Proces uzyskiwania dostępu do badań przez podmioty niebędące członkami GRG

Badania naukowe przedłożone w celu uzyskania zezwolenia na stosowanie glifosatu są wspólną własnością poszczególnych firm będących członkami GRG albo własnością członków Grupy zadaniowej ds. glifosatu (GTF). 
GRG, jako grupa firm, nie jest właścicielem żadnego z badań przedłożonych na potrzeby zezwolenia i nie jest w stanie zapewnić dostępu do tych badań zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Podmioty niebędące członkami GRG zainteresowane uzyskaniem dostępu do badań mogą złożyć wniosek o taki dostęp do jednego lub kilku członków GRG.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, jeśli badania są udostępniane poszczególnym członkom GRG, następuje to w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący.

Podmioty niebędące członkami GRG mogą prowadzić z poszczególnymi członkami GRG negocjacje w sprawie warunków dostępu, a w stosownych przypadkach również zapłaty za to taki dostęp.  Wszelkie opłaty nałożone
za udzielenie dostępu do badań są ustalane w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący oraz
są uzasadnione.

Podmioty niebędące członkami GRG mogą znaleźć informacje na temat właścicieli badań przedłożonych
do Dokumentacji naukowej z 2020 r. i 2012 r. w „Wykazach referencyjnych dotyczących zlecania badań nad glifosatem”, które można pobrać na Stronie „Nasze badania”.
Należy pamiętać, że Wykaz referencyjny Dokumentacji naukowej z 2020 r. obejmuje również badania przedłożone w celu uzyskania zezwolenia na stosowanie będącego własnością firmy Bayer i zawierającego glifosat PPP jako postaci referencyjnej.  

Badania te dostarczyła firma Bayer w celu poparcia Dokumentacji naukowej z 2020 r.  Każda osoba trzecia zainteresowana wykorzystaniem danych z tych badań do uzyskania zezwolenia na stosowanie zawierającego glifosat PPP musi zwrócić się do firmy Bayer z wnioskiem o udzielenie dostępu.