Το έδαφος είναι το αποθετήριο της βιοποικιλότητας και των φυσικών συστατικών που είναι απαραίτητα για την αγροτική παραγωγή. Επιπλέον, χρησιμεύει ως χώρος εναπόθεσης άνθρακα, υπό την έννοια ότι το έδαφος αποθηκεύει διοξείδιο του άνθρακα και αποτρέπει την αποδέσμευσή του στον αέρα (εκπομπές άνθρακα).

Μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ στα τέλη Αυγούστου 2020 προβλέπει ότι η παγκόσμια διάβρωση του εδάφους θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 66% μεταξύ 2020 και 2070, εάν οι γεωργικές πρακτικές παραμείνουν οι ίδιες και δεν εφαρμοστούν πρόσθετες πολιτικές για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Όσο λιγότερος είναι ο χειρισμός του εδάφους, τόσο καλύτερα μπορεί να συμπεριφερθεί ως χώρος εναπόθεσης άνθρακα και να μεγιστοποιήσει τη βιοποικιλότητα και τα προστατευόμενα ενδυαιτήματα. Καλλιεργητικές πρακτικές, όπως η γεωργία διατήρησης εδαφών και η μη άροση, που ελαχιστοποιούν τη διατάραξη του εδάφους και αποτρέπουν τη διάβρωσή του, θα πρέπει να υιοθετηθούν σε ευρύτερο πλαίσιο.

(τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020)