Η γλυφοσάτη έχει εγκριθεί για χρήση σε περισσότερες από 100 χώρες.
Πάνω από 100 μελέτες αξιολογήθηκαν από την EPA των ΗΠΑ όσον αφορά την ικανότητα καρκινογένεσης της γλυφοσάτης. Στην ενδιάμεση επανεξέταση καταχώρισης από τον Ιανουάριο του 2020, η EPA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν εντόπισε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από την έκθεση στη γλυφοσάτη». Η EPA αξιολόγησε διεξοδικά τους κινδύνους για τον άνθρωπο από την έκθεση στη γλυφοσάτη σε σχέση με όλες τις καταχωρισμένες χρήσεις και όλους τους τρόπους έκθεσης και δεν εντόπισε κινδύνους που προκαλούν ανησυχία. Επίσης, η EPA επανέλαβε το συμπέρασμά της ότι «η γλυφοσάτη δεν είναι πιθανό να είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο», που αποτελεί την πιο ευνοϊκή της αξιολόγηση.

Επιπλέον, η EFSA, ο ECHA και άλλες ρυθμιστικές αρχές (π.χ. του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, της Κορέας κ.λπ.) επανεξετάζουν τακτικά όλα τα εγκεκριμένα προϊόντα φυτοφαρμάκων και επαναβεβαιώνουν σταθερά ότι τα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σύμφωνα με τις τρέχουσες ετικέτες τους και ότι η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος.

Στις 15 Ιουνίου, τα ορισθέντα ευρωπαϊκά κράτη μέλη για την τρέχουσα διαδικασία ανανέωσης της γλυφοσάτης –γνωστή ως Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) δημοσίευσε τα κύρια συμπεράσματα του σχεδίου της Έκθεσης Αξιολόγησης Ανανέωσης (dRAR) για τη γλυφοσάτη. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση, η AGG προτείνει ότι δεν δικαιολογείται ταξινόμηση της γλυφοσάτης όσον αφορά την καρκινογένεση.

Μεταξύ των τεσσάρων οργανισμών του ΠΟΥ που έχουν αξιολογήσει την ασφάλεια της γλυφοσάτης, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) είναι ο μόνος φορέας του ΠΟΥ που διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ της γλυφοσάτης και της ικανότητας καρκινογένεσης. Στην πραγματικότητα, το Διεθνές Πρόγραμμα του ΠΟΥ για την Ασφάλεια των Χημικών Προϊόντων και η Κοινή Συνεδρίαση FAO/ΠΟΥ σχετικά με τα Κατάλοιπα Φυτοφαρμάκων (JMPR) διαπίστωσαν ότι η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος, ενώ μέσω των Κατευθυντήριων Γραμμών του για την Ποιότητα του Πόσιμου Νερού διαπιστώθηκε ότι η γλυφοσάτη δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Το 2015, η IARC ταξινόμησε τη γλυφοσάτη ως «πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο» και τη συμπεριέλαβε στην ίδια κατηγορία με τα καθημερινά προϊόντα όπως το κόκκινο κρέας και τα ζεστά ροφήματα. Μόνο μία από τις πολλές ουσίες που αξιολογήθηκαν από το IARC ταξινομήθηκε ως μη καρκινογόνος (στη λεγόμενη Ομάδα 4).

Πάνω από πέντε χρόνια μετά τη γνωμοδότησή του, ο IARC παραμένει η εξαίρεση, καθώς οι κορυφαίες ρυθμιστικές αρχές φυτοφαρμάκων ανά τον κόσμο εξακολουθούν να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι τα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες ετικέτας.

Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τα δεδομένα παρακολούθησης, η γλυφοσάτη δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω των επιφανειακών υδάτων ή του πόσιμου νερού και δεν υπάρχουν ενδείξεις μόνιμης μόλυνσης των υπόγειων υδάτων από τη γλυφοσάτη.