Η παρακολούθηση για χημικές ουσίες στο περιβάλλον, όπως τα αγροχημικά, περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων από διαφορετικά περιβαλλοντικά διαμερίσματα όπως το έδαφος, το νερό και ο αέρας. Στη συνέχεια, τα δείγματα αναλύονται για τις χημικές ουσίες που ενδιαφέρουν, παρέχοντας μια εικόνα για την ποσότητα και την έκταση της περιβαλλοντικής τους έκθεσης.

Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν δεδομένα παρακολούθησης σχετικά με τις συγκεντρώσεις του glyphosate και του μεταβολίτη του AMPA από διάφορες πηγές στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών οργανισμών και βιβλιογραφίας.

Με τις δύο ενώσεις να υπόκεινται σε έντονα προγράμματα έρευνας, η συλλογή οδήγησε σε τεράστια σύνολα δεδομένων**, επιτρέποντας την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για ολόκληρη την ΕΕ.

Μέσω ολοκληρωμένης στατιστικής ανάλυσης, οι ποσότητες glyphosate και AMPA που ανιχνεύονται σε διαφορετικά διαμερίσματα (έδαφος, υδάτινα σώματα και αέρας), συγκρίνονται με τα σχετικά ευρωπαϊκά ρυθμιστικά όρια.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των δειγμάτων που αναλύθηκαν, τα επίπεδα είναι κάτω από τα όρια και δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Ο βαθμός συμμόρφωσης με αυτά τα ρυθμιστικά όρια είναι εξαιρετικά υψηλός σε όλα τα περιβαλλοντικά τμήματα.

Για δείγματα υπόγειων υδάτων, οι συγκεντρώσεις glyphosate ήταν στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων κάτω από το όριο της ΕΕ του 0,1 ppb [1] (δηλαδή «ένα μέρος σε κάθε 10 δισεκατομμύρια μέρη», που για παράδειγμα, είναι λιγότερο από μία σταγόνα σε έναν τυπικό κήπο πισίνα), γεγονός που υποδηλώνει πολύ χαμηλό κίνδυνο έκθεσης.

Σε λίγες περιπτώσεις, τα ευρήματα των υπόγειων υδάτων ήταν πάνω από το ρυθμιστικό όριο του 0,1 ppb σε περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω εμπειρογνωμόνων σε βάθος ερευνών, η GRG έχει δεσμευτεί να κατανοήσει και να προσδιορίσει γιατί παρατηρήθηκαν. Τέτοια μέτρα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων στοχευμένων προγραμμάτων διαχείρισης προϊόντων που αναλαμβάνουν οι κατασκευαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

* Το αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ (AMPA) είναι ο κύριος μεταβολίτης του glyphosate
** δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που συλλέγονται σε προγράμματα παρακολούθησης που εκτελούνται από τις τοπικές αρχές