Η ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ απαιτεί την υποβολή ενός κανονιστικού φακέλου υψηλής ποιότητας για την εκπλήρωση όλων των τυπικών κανονιστικών απαιτήσεων και διατάξεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό ΕΚ 884/2012.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να καλυφθούν επίσης βασικές κοινωνικές ανησυχίες στο πλαίσιο του κανονιστικού φακέλου. Οι προσθήκες αυτές, οι οποίες υπερβαίνουν τις απαιτήσεις κανονιστικών δεδομένων που τυπικά αξιολογούνται από τις αρχές, παρέχουν ευρύτερο πλαίσιο και προοπτική σχετικά με τη συνεισφορά της γλυφοσάτης, ως μιας βιώσιμης επιλογής καταπολέμησης των ζιζανίων, στην ολοκληρωμένη και διαφοροποιημένη διαχείριση ζιζανίων στη γεωργία και σε μη γεωργικές χρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται συχνά ότι οι εναλλακτικές λύσεις μη χημικής καταπολέμησης των ζιζανίων μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τη γλυφοσάτη.

Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των μη χημικών εναλλακτικών λύσεων παρέχει μια κριτική άποψη σχετικά με την απόδοση και τη σταθερή αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ή νέων λύσεων για την καταπολέμηση των ζιζανίων σε σύγκριση με τη γλυφοσάτη.

Ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί επιστήμονες με εξειδίκευση στη ζιζανιολογία και γεωπόνοι μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με την αξία της γλυφοσάτης στον έλεγχο συγκεκριμένων αναγνωρισμένων προβλημάτων που δημιουργούνται από τα ζιζάνια. Η καταπολέμηση χωροκατακτητικών ειδών όπως το Ιαπωνικό μπαμπού (Japanese knotweed), καθώς και ζιζανίων με αναπτυγμένο ριζικό σύστημα όπως η Ελυμός (Couch grass) ή το σόργο το Βέλιουρας (Johnson grass) χρησιμοποιούνται ως σχετικές και αντιπροσωπευτικές μελέτες περίπτωσης.

Η κοινή ακαδημαϊκή άποψη των εμπειρογνωμόνων για τη γεωργία διατήρησης εδαφών, είναι η γεωργική πρακτική που αποσκοπεί στη διατήρηση και προστασία του εδάφους με την αποφυγή της άροσης και τη χρήση καλλιεργειών εδαφοκάλυψης που δεσμεύουν άνθρακα, άζωτο και άλλα στοιχεία. Αυτή η αναγνωρισμένη αγροοικολογική πρακτική έχει τη δυνατότητα να μετριάσει τη διάβρωση του εδάφους, τις εκπομπές CO2 και να συμβάλει θετικά στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας, της γονιμότητας και βιοποικιλότητας του εδάφους, αλλά βασίζεται στην αποτελεσματική συστηματική καταπολέμηση ζιζανίων ευρέος φάσματος που παρέχει η γλυφοσάτη.

Σε μη γεωργικές εκτάσεις, όπως οι σιδηροδρομικές γραμμές, οι ψεκασμοί με γλυφοσάτη σε συνδυασμό με σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης ζιζανίων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για μια χρονικά και οικονομικά αποδοτική συντήρηση, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των γραμμών και, συνεπώς, την ασφάλεια στη λειτουργία των σιδηροδρόμων

Ο δυνητικός αντίκτυπος της γλυφοσάτης καθώς και η συμβολή της στη βιοποικιλότητα θα συζητηθούν διεξοδικά στον φάκελο για την ανανέωση της έγκρισης που ενσωματώνει τα προαναφερθέντα στοιχεία, ώστε να καταδειχθεί η θέση που της αξίζει στο πλαίσιο ολοκληρωμένων και διαφοροποιημένων συστημάτων βιώσιμης καταπολέμησης των ζιζανίων.