Η χρήση της γλυφοσάτης έχει διευκολύνει την αλλαγή των γεωργικών πρακτικών. Καταπολεμώντας ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του ριζικού τους συστήματος, η γλυφοσάτη έχει εξαλείψει ή μειώσει την ανάγκη για όργωμα των εδαφών. Αυτές οι μειωμένες πρακτικές άροσης επιτρέπουν στους γεωργούς να φυτεύουν σπόρους καλλιεργειών απευθείας σε αγρούς με καλαμιές σιτηρών.

Ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργούμενης γης της Ευρώπης είναι επιρρεπές στη διάβρωση του εδάφους και οι πρακτικές ελάχιστης διατάραξης του εδάφους αποτελούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του εδάφους από την υποβάθμιση και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας. Αρκετές σημαντικές καλλιέργειες στην Ευρώπη υπόκεινται κατά κύριο λόγο σε διαχείριση με αυτές τις πρακτικές σε συνδυασμό με προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη, καθιστώντας τη γλυφοσάτη ένα σημαντικό εργαλείο για τους γεωργούς στο πλαίσιο της επιδίωξης πρακτικών συντήρησης του εδάφους.

Η κατάρτιση για υπεύθυνη χρήση που παρέχεται από υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών και τη βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλών και την εκπαίδευση των γεωργών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, ένα κρίσιμο στοιχείο της επιστασίας προϊόντων είναι η ανάπτυξη σαφών οδηγιών στην ετικέτα που περιγράφουν τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων μόλυνσης των υδάτων.

Ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας του FAO/ΠΟΥ για τη Διανομή και Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων καθορίζει τις αρχές της επιστασίας προϊόντων που απαιτούνται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και τα μέσα διαβίωσης των γεωργών.