Η ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τη γεωργία ακριβείας έχει διττό θετικό αντίκτυπο.

Από περιβαλλοντική άποψη, οι τεχνολογίες αυτές βοηθούν στη διασφάλιση στοχευμένων εφαρμογών ζιζανιοκτόνων  ακριβείας, με βάση την πυκνότητα και τη σύνθεση των ζιζανίων που εντοπίζονται. Με άλλα λόγια, οι δόσεις που εφαρμόζονται είναι ακριβώς εκείνες που είναι απολύτως απαραίτητες για την καταπολέμηση των υπαρχόντων ζιζανίων στην καλλιέργεια.

Επιπλέον, όταν τα ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, μειώνεται η χρήση νερού. Επίσης, στην περίπτωση των ψεκαστήρων με μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, δεν υπάρχει ανάγκη για συμβατικό ψεκασμό που γίνεται με ελκυστήρες, γεγονός που μειώνει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO2. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα συνέχισης της διαχείρισης ζιζανίων μέσω εναέριων εργαλείων και υπό δυσμενείς εδαφικές συνθήκες (π.χ. μετά από έντονες βροχοπτώσεις).

Αυτές οι αποδοτικές επιλογές αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους γεωργούς. Στην πραγματικότητα, η στοχευμένη εφαρμογή των προϊόντων καταπολέμησης ζιζανίων είναι εξίσου αποτελεσματική με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους εφαρμογής, οπότε οι καλλιέργειες απαλλάσσονται από τα χωροκατακτητικά ζιζάνια, αλλά το κόστος λειτουργίας αυτής της μεθόδου είναι χαμηλότερο.

Η πρόσβαση σε αυτές τις ψηφιακές λύσεις απαιτεί μια επένδυση εκ των προτέρων από τον γεωργό, η οποία ακολουθεί τις επενδύσεις δεκαετιών από τις εταιρείες αγρο-τεχνολογίας για την έρευνα και την ανάπτυξη αυτών των λύσεων και την προώθησή τους στην αγορά. Καθώς οι ψηφιακές λύσεις για την ανίχνευση και τη διαχείριση ακριβείας των ζιζανίων συνεχίζουν να εξελίσσονται και να επεκτείνονται, θα πρέπει να γίνουν πιο προσιτές και να εφαρμοστούν ευρέως.