Υπάρχουν νέες τεχνολογίες που καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του εδάφους από απόσταση, αναλύουν τις ψηφιακές εικόνες που παράγουν και χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουν την ανάγκη χρήσης ζιζανιοκτόνων ή λιπασμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του αγρού που επιτηρούν.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των τεχνολογιών είναι ότι είναι μεγάλης ακριβείας και δεν επεμβαίνουν στο έδαφος, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν την τοπική εφαρμογή για την καταπολέμηση των ζιζανίων που διαφορετικά θα απειλούσαν την πρόσβαση των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία, νερό και ηλιακό φως, επηρεάζοντας εν τέλει την παραγωγικότητα της καλλιεργούμενης έκτασης.

Η δυνατότητα εντοπισμού των προσβεβλημένων σημείων και η ανάλυση της πυκνότητας  και των ειδών των ζιζανίων σημαίνει ότι η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων ελαχιστοποιείται στον πραγματικά απαραίτητο βαθμό για να βοηθήσει τις καλλιέργειες να ευδοκιμήσουν. Αυτό, σε συνδυασμό με την ικανότητα της γλυφοσάτης να ελέγχει τα ζιζάνια για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως και 90%.