Νερό

Η ποιότητα του νερού και η ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό βελτιώνονται χάρη στην υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας διατήρησης εδαφών. Ένα άμεσο αποτέλεσμα είναι η εκτιμώμενη μείωση των απαιτήσεων σε νερό κατά 30-40%. Καθώς το έδαφος δεν διαταράσσεται πλέον από μηχανικές εργασίες, διατηρείται η δομή και η συμπύκνωσή του, καθώς και η ικανότητα του εδάφους να απορροφά νερό.

Με άλλα λόγια, η απουσία μηχανικής δραστηριότητας στο έδαφος μειώνει σημαντικά τη διάβρωση του εδάφους και την επιφανειακή απορροή, καθώς και τη διαρροή χημικών ουσιών που μεταφέρονται από το νερό. Το τελευταίο είναι ένα ανεπιθύμητο φαινόμενο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει πάντοτε να αποφεύγει και σχεδιάζει να καταπολεμήσει ακόμη πιο αποφασιστικά με το «Σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους» του 2021, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Εκπομπές άνθρακα

Η μείωση των πρακτικών άροσης στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με τη γεωργία διατήρησης εδαφών καθιστά δυνατή τη μετατροπή του εδάφους από έδαφος που εκπέμπει άνθρακα (όταν μετακινείται μηχανικά) σε εναποθετήριο άνθρακα (όταν δεν μετακινείται έχει υψηλή ικανότητα συγκράτησης άνθρακα), πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρακας δεσμεύεται στο έδαφος. Με άλλα λόγια, η μη άροση συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και επομένως βοηθά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Βελτιωμένη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων

Η αποφυγή της διατάραξης του εδάφους μεταφράζεται σε αύξηση της ικανότητας του εδάφους να συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία. Σε συνδυασμό με μια στοχευμένη εφαρμογή γλυφοσάτης που έχει την ικανότητα να σκοτώνει τα χωροκατακτητικά ζιζάνια που ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες για τα εν λόγω θρεπτικά στοιχεία, οι γεωργοί μπορούν να μειώσουν τις ποσότητες λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για τη θρέψη των φυτών τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη φιλοδοξία της να μειώσει τη χρήση λιπασμάτων κατά 20% έως το 2030 στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και η γεωργία διατήρησης εδαφών θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Καλλιέργειες εδαφοκάλυψης

Μία από τις βασικές αρχές της γεωργίας διατήρησης εδαφών είναι η αμειψισπορά, δηλαδή η ετήσια ή πολυετής πρακτική της εναλλαγής των καλλιεργειών σε ένα συγκεκριμένο χωράφι. Η πρακτική αυτή συνοδεύεται από τη συμπερίληψη καλλιεργειών εδαφοκάλυψης, οι οποίες είναι καλλιέργειες που αναπτύσσονται κυρίως προς όφελος του εδάφους. Οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης συμβάλλουν στην καταστολή των ζιζανίων, στην ανάπτυξη και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και στην προώθηση της βιοποικιλότητας. Δεδομένου ότι οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης σπέρνονται συνήθως εκτός εποχής για την προετοιμασία των χωραφιών για την καλλιεργητική περίοδο, συμβάλλουν επίσης στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των καλλιεργειών εδαφοκάλυψης είναι η καταστολή των ζιζανίων, καθώς εμποδίζουν το ηλιακό φως να φτάσει στους σπόρους των ζιζανίων και διατηρούν χαμηλότερη θερμοκρασία εδάφους εν συγκρίσει με τα γυμνά εδάφη. Κατά συνέπεια, η βλάστηση των σπόρων ζιζανίων παρεμποδίζεται ή μειώνεται. Η στοχευμένη εφαρμογή γλυφοσάτης στην επιφάνεια του εδάφους ή πλησίον αυτής, ιδίως πριν από τη σπορά ή πριν από  η καλλιέργεια φυτρώσει, επιτρέπει την αποτελεσματική καταπολέμηση των σπόρων των ζιζανίων και αποτρέπει την προσβολή από ζιζάνια.

Επιπλέον, οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης επιτρέπουν τη συγκράτηση ιζημάτων και γεωργικών εισροών, όπως λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ελαχιστοποιώντας έτσι τη διαρροή τους σε υδατικά συστήματα.