Βιώσιμη γεωργία

Βιώσιμη γεωργία

Η επίτευξη ενός περισσοτερο βιώσιμου τρόπου καλλιέργειας έχει σαφώς προσδιοριστεί ως μία από τις προτεραιότητες της επόμενης δεκαετίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και στη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, αμφότερες μετά τη δημοσίευση της γενικής Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στο τέλος του 2019.

Στην ΕΕ, περισσότερο από το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) αποδίδονται στη γεωργία.

Η γεωργία διατήρησης εδαφών είναι μια γεωργική πρακτική που προσφέρει αυξημένη βιωσιμότητα, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και, ως εκ τούτου, συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια. Η γλυφοσάτη, ως μέρος της εργαλειοθήκης για την ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων (IWM), διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των τριών θεμελιωδών αρχών της γεωργίας διατήρησης εδαφών:

  • ελάχιστη άροση και διαταραχή του εδάφους
  • μόνιμη εδαφοκάλυψη με κατάλοιπα καλλιεργειών και ζωντανό εδαφοκάλυμμα
  • αμειψισπορά και συγκαλλιέργεια

 

Όπως αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ Food and Agriculture Organization – FAO), η γεωργία διατήρησης εδαφών «ενισχύει τη βιοποικιλότητα και τις φυσικές βιολογικές διεργασίες πάνω και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη χρήσητου νερού και των θρεπτικών συστατικών και στη βελτίωση και διατήρηση της φυτικής παραγωγής».

Η γεωργία διατήρησης εδαφών αποτελεί τη βάση ενός μελλοντικού βιώσιμου συστήματος τροφίμων.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη της γεωργίας διατήρησης εδαφών

Η ποιότητα του νερού και η ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό βελτιώνονται χάρη στην υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας διατήρησης εδαφών.

Διαβάστε περισσότερα Τα περιβαλλοντικά οφέλη της γεωργίας διατήρησης εδαφών