Στην ΕΕ, η γλυφοσάτη εφαρμόζεται κυρίως για την καταπολέμηση ζιζανίων πριν από τη φύτευση ή το φύτρωμα – δεν εφαρμόζεται κατά τη ανθοφορία των καλλιεργειών, όταν οι μέλισσες επικονιάζουν, ούτε χρησιμοποιείται συνήθως για την καταπολέμηση ανθοφόρων ζιζανίων.

Η γλυφοσάτη δρα διαπερνώντας τα πράσινα φύλλα των ζιζανίων και, επομένως, πρέπει να εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό μόνο στα ζιζάνια που πρέπει να καταπολεμηθούν.

Οι πρακτικές αυτές προσφέρουν ευκαιρίες για συνεχή μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων γλυφοσάτης με τη χαρτογράφηση των ζιζανίων και τον ψεκασμό προϊόντων με βάση τη γλυφοσάτη μόνο στα τμήματα του αγρού ή του οπωρώνα όπου απαιτείται για την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης βλάστησης.

Ως αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών, η έκθεση των αποικιών μελισσών σε κατάλοιπα γλυφοσάτης στο νέκταρ και τη γύρη είναι συνήθως περιορισμένη και σπάνια εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα γλυφοσάτης στο μέλι.

Για την παρακολούθηση αυτών των κατάλοιπων, ορίζονται ΑΟΚ* για τα κατάλοιπα γλυφοσάτης στο μέλι (όπως συμβαίνει για κάθε δραστική ουσία και κάθε τύπο τροφίμου), ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Πριν από την έναρξη ισχύος των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΓΔ SANTE (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σχετικά με τον καθορισμό ΑΟΚ στο μέλι (δηλαδή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020), καθορίστηκε ΑΟΚ στο μέλι με βάση συγκεκριμένα πειραματικά δεδομένα, μόνο για λίγες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για άλλες ουσίες (συμπεριλαμβανομένης της γλυφοσάτης), τα ΑΟΚ καθορίστηκαν στα 0,05 mg/kg, ως ρεαλιστικό αλλά συντηρητικό προεπιλεγμένο ΑΟΚ.

Ωστόσο, βάσει των νέων Κατευθυντήριων Γραμμών της ΓΔ SANTE για τον καθορισμό ΑΟΚ στο μέλι, διεξήχθη μελέτη για τη γλυφοσάτη σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές. Η μελέτη και τα επίσημα δεδομένα παρακολούθησης της γλυφοσάτης στο μέλι υποβλήθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο του φακέλου ανανέωσης της έγκρισης της γλυφοσάτης, ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισμός ενός πιο ρεαλιστικού ΑΟΚ στο μέλι.

Κατά τα προηγούμενα έτη, κατάλοιπα γλυφοσάτης στο μέλι πάνω από το προκαθορισμένο ΑΟΚ των 0,05 mg/kg βρέθηκαν μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (~ 3% των δειγμάτων που εξετάστηκαν). Σε όλες τις περιπτώσεις όπου τα κατάλοιπα υπερέβαιναν το ΑΟΚ, ήταν περισσότερο από μια τάξη μεγέθους κάτω από τις συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανησυχητικές για την υγεία των καταναλωτών. Ομοίως, τα επίπεδα καταλοίπων γλυφοσάτης που βρέθηκαν στο μέλι δεν ήταν επιβλαβή για την υγεία των αποικιών μελισσών.

* Το Ανώτατο Όριο Καταλοίπων (ΑΟΚ) είναι το υψηλότερο επίπεδο καταλοίπων φυτοπροστατευτικού προϊόντος που είναι νομικά ανεκτό εντός ή επί τροφίμων ή ζωοτροφών.