8 Ιουνίου 2021

Η Ομάδα Ανανέωσης Glyphosate (GRG) αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα στη λειτουργία και την ισορροπία των οικοσυστημάτων και έτσι υποστηρίζει την Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030: Επαναφέροντας τη φύση στη ζωή μας, με στόχο την προστασία της φύσης, την αντιστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε τροχιά ανάκαμψης έως το 2030.

Ωστόσο, η GRG εκφράζει τη βαθιά της απογοήτευση για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης Πρωτοβουλίας (INI) σχετικά με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στις 8 Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής ρήτρας που καλεί να αντιταχθεί στην εκ νέου έγκριση του glyphosate μετά τη λήξη της τρέχουσας άδειας στις 31 Δεκέμβριος 2022. Στο τέλος κάθε κανονιστικής διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να ελέγχει κάθε απόφαση που σχετίζεται με μια ουσία.

Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπονομεύει την ανεξαρτησία της τρέχουσας επιστημονικής διαδικασίας αδειοδότησης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επιπλέον, δεδομένης της συνεχιζόμενης αξιολόγησης, η εν λόγω ρήτρα υπονομεύει την αυστηρή διαδικασία που διενεργούν οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και απαιτεί απόφαση που δεν βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία ή στα πορίσματα των εντεταλμένων αρχών.

Η GRG πιστεύει ακράδαντα ότι η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα θα πρέπει να θεσπίσει ένα ευρύ πλαίσιο και κατεύθυνση και, ως εκ τούτου, δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για να ξεχωρίσουμε μεμονωμένες ουσίες ή να αντιταχθούμε στην εκ νέου έγκρισή τους.

Ειδικότερα, στην περίπτωση του glyphosate, η δραστική ουσία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ 1107/2009 , όπως ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ.

Στην ΕΕ, τα προϊόντα με βάση το glyphosate παρέχουν αποτελεσματικό, ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό έλεγχο των ζιζανίων για περισσότερα από 40 χρόνια. Η GRG παραμένει προσηλωμένη στην προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας παρέχοντας ασφαλή προϊόντα φυτοπροστασίας όπως το glyphosate που υποστηρίζουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης ζιζανίων, προωθώντας καλές γεωργικές πρακτικές όπως η αμειψισπορά και η διαφοροποίηση καθώς και συστήματα μειωμένης άροσης.