Στις 2 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/2364, με τον οποίο παρατείνεται η περίοδος έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate κατά ένα έτος έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Κανονισμός ακολουθεί τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) σχετικά με τα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα για τη διαδικασία επαναξιολόγησης τον Μάιο του 2022.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα οφείλονται στον άνευ προηγουμένου αριθμό παρατηρήσεων που ελήφθησαν κατά τις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο αξιολόγησης που πραγματοποίησαν, στις πρόσθετες συνεισφορές που έλαβε η GRG σε απάντηση στο αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες και στο γεγονός ότι ο φάκελος περιέχει πολύ περισσότερα επιστημονικά δεδομένα από αυτά που είναι συνήθως διαθέσιμα για τέτοιου είδους αξιολογήσεις.

Η GRG χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να δώσει παράταση ενός έτους ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στην EFSA να ολοκληρώσει την τρέχουσα επιστημονική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/20091 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

Η GRG εμπιστεύεται την κανονιστική διαδικασία και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διαφάνεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς αξιολογούν διεξοδικά την υποβολή για την επανέγκριση της γλυφοσάτης.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση grg@glyphosate.eu.