Στις 15 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Προσφυγών δεν κατέληξε σε απόφαση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση της τρέχουσας έγκρισης της γλυφοσάτης κατά ένα έτος.

Η GRG είναι πεπεισμένη ότι η τρέχουσα έγκριση της γλυφοσάτης θα παραταθεί τελικά, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να ολοκληρώσει την εν εξελίξει επιστημονική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/20091, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

Σε κάθε άλλη φυτοπροστατευτική δραστική ουσία που χρειαζόταν αυτού του τύπου προσωρινή διοικητική επέκταση στην ΕΕ έχει χορηγηθεί η παράταση. 

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το grg@glyphosate.eu