Τι είναι η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (Glyphosate Renewal Group);

Η μάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (Glyphosate Renewal Group ή GRG) είναι μια ομάδα εταιρειών που επιδιώκει την ανανέωση της αδειοδότησης της ΕΕ για τη δραστική ουσία γλυφοσάτη το 2022. Για τον σκοπό αυτό, οι εταιρείες-μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης ενώνουν τους πόρους και τις προσπάθειες για την προετοιμασία ενός ενιαίου φακέλου με επιστημονικές μελέτες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της γλυφοσάτης.

Ο φάκελος αυτός υποβλήθηκε στα αξιολογούντα Κράτη Μέλη και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας της ΕΕ για τη συνέχιση της αδειοδότησης της γλυφοσάτης και των προϊόντων που περιέχουν γλυφοσάτη στην αγορά της ΕΕ.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) άλλαξε το όνομά της από Ομάδα Εργασίας 2 για τη Γλυφοσάτη (Glyphosate Task Force 2) στα τέλη του 2019 προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση με προηγούμενες υποβολές για τη γλυφοσάτη.

Τα μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης είναι οι: Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG.