Στις 14 Οκτωβρίου, η Μόνιμη Επιτροπή για τα Φυτά, τα Ζώα, τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (Επιτροπή PAFF) δεν κατέληξε σε απόφαση για παράταση της τρέχουσας έγκρισης της γλυφοσάτης κατά ένα έτος.

Η GRG θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, παραμένοντας πεπεισμένη ότι, όπως προτείνει η Επιτροπή, η τρέχουσα έγκριση θα παραταθεί ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να ολοκληρώσει την εν εξελίξει επιστημονική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στo Άρθ. 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/20091, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

Η GRG υπογραμμίζει ότι τον Ιούνιο του 2021, τα καθορισμένα κράτη μέλη (Γαλλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) δημοσίευσαν το σχέδιο της Έκθεσης Αξιολόγησης Ανανέωσης (dRAR) για τη γλυφοσάτη και θεώρησαν ότι η γλυφοσάτη πληροί τα κριτήρια έγκρισης. 

Η GRG εμπιστεύεται τη ρυθμιστική διαδικασία και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διαφάνεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς αξιολογούν διεξοδικά την υποβολή για την επανέγκριση της γλυφοσάτης. 

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το grg@glyphosate.eu