Στις 16 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Προσφυγών, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Κρατών Μελών της ΕΕ, δεν κατέληξε σε γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ για άλλα δέκα χρόνια.

Παρόλο που η πλειοψηφία των Κρατών Μελών ψήφισε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη ειδικής πλειοψηφίας. Χαιρετίζουμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σημερινό δελτίο τύπου ότι θα παρατείνει πλέον την έγκριση της γλυφοσάτης για 10 χρόνια. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η απόφαση αυτή “σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και ελλείψει της απαιτούμενης πλειοψηφίας και προς τις δύο κατευθύνσεις, η Επιτροπή είναι πλέον υποχρεωμένη να λάβει απόφαση πριν από τις 15 Δεκεμβρίου 2023, οπότε λήγει η τρέχουσα περίοδος έγκρισης. Με βάση τις ολοκληρωμένες αξιολογήσεις ασφάλειας που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) από κοινού με τα Kράτη Mέλη της ΕΕ, η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης για περίοδο 10 ετών, υπό ορισμένες νέες προϋποθέσεις και περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης πριν από τη συγκομιδή ως αποξηραντικό και την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων για την προστασία των οργανισμών μη στόχων.”

Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_5792

Η διατήρηση καλά εξοπλισμένης της εργαλειοθήκης των γεωργών με αποτελεσματικά και ασφαλή εργαλεία για τον έλεγχο των ζιζανίων είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να συμβάλει σε έναν περισσότερο διασφαλισμένο εφοδιασμό τροφίμων στην Ευρώπη, αλλά – όταν συνδυάζεται με εύρος νέων γεωργικών λύσεων – επίσης για να διευκολύνει τη συνέχιση συστημάτων γεωργίας διατήρησης και αναγέννησης που επιτρέπουν στους γεωργούς να επιτύχουν μακροπρόθεσμο έλεγχο των χωροκατακτητικών ζιζανίων χωρίς όργωμα (no-till). Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι οι γεωργοί μπορούν να μειώσουν τη διάβρωση του εδάφους, να βελτιώσουν την ικανότητα συγκράτησης νερού και τη δομή του εδάφους και να αναζωογονήσουν τα εδαφικά οικοσυστήματα.