Οι διαπιστωθείσες ελλείψεις δεδομένων μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μέτρων μετριασμού του κινδύνου και όρων στην έγκριση ανανέωσης.

Στις 26 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε τα συμπεράσματά της [σύνδεσμος] σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της γλυφοσάτης στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, στα οποία δεν εντοπίστηκαν κρίσιμες περιοχές ανησυχίας.

Στα Συμπεράσματα εντοπίστηκαν διάφορα “κενά δεδομένων” – ζητήματα που δεν μπόρεσαν να οριστικοποιηθούν ή εκκρεμή ζητήματα, τα οποία είναι συνήθη και ισχύουν για όλες τις ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ουσιών και των λύσεων χαμηλού κινδύνου.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι στην περίπτωση της γλυφοσάτης, τα κενά δεδομένων μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μέτρων μετριασμού του κινδύνου και όρων στην έγκριση ανανέωσης. Η Ομάδα για την Ανανέωση της Γλυφοσάτης (GRG) είναι βέβαιη ότι όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο κρατών μελών και με συνεχιζόμενες μελέτες.

Ένα παράδειγμα εκκρεμούς θέματος είναι η βιοποικιλότητα.Οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ αναγνώρισαν ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις της γλυφοσάτης είναι πολύπλοκοι και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αναγνώρισαν επίσης ότι δεν υπάρχουν εναρμονισμένες μεθοδολογίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκτίμησης κινδύνου και δεν έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένοι στόχοι προστασίας.

Η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με αυτή την πτυχή της εκτίμησης κινδύνου, οι διαχειριστές κινδύνου μπορούν να εξετάσουν μέτρα μετριασμού.

Ως επόμενο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση ανανέωσης και σχέδιο κανονισμού στα κράτη μέλη προτείνοντας την ανανέωση ή μη της άδειας κυκλοφορίας της γλυφοσάτης, με βάση τα συμπεράσματα της EFSA και την έκθεση αξιολόγησης ανανέωσης (RAR) που συνέταξε η ομάδα αξιολόγησης (AGG), τα κράτη μέλη εισηγητές.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ θα ψηφίσουν επί του σχεδίου κανονισμού στη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (SCoPAFF).

Οι καταναλωτές και η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα της ΕΕ για τη ρύθμιση των δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων, το οποίο είναι από τα αυστηρότερα στον κόσμο. Η GRG έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο ρυθμιστικό σύστημα της ΕΕ και εμπιστεύεται ότι η απόφαση είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.